Ordenança instal· lació i funcionament d'instal· lacions de radiocomunicació

Resum

Aprovada pel Ple de 16/07/2001 i publicada en els BOP de Girona núm. 178 de 14 de setembre de 2001 i 50 de 13 de març de 2003. El Ple de la corporació a la sessió ordinària de data 29 de setembre de 2003, va acordar donar-se per ssabentat del
contingut de la sentència núm. 437 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el recurs núm. 769/01, contra
determinats articles de l’Ordenança.

Regidoria:
Infraestructura i Serveis Públics,Medi ambient
Matèria:
Medi Ambient,Paisatge urbà,Serveis Públics
Entrada en vigor:
2001/09/14 00:00:00 GMT+2
Lloc i data de publicació:
BOP: 178 ,

Accions del document