Ratificació de l'execució de la Sentència núm. 175 de 28-02-2008 del TSJC

Resum

Anunci de ratificació d’un acord de la JGL

Es posa en coneixement del públic en general
que el Ple de l’Ajuntament en la sessió
ordinària del dia 30 de març de 2009, acordà
ratificar l’acord de la Junta de Govern Local
del dia 2 de març de 2009, d’anul·lació de:
-l’article 9 fins al 22, ambdós inclosos, de
l’anomenada “Ordenança reguladora de l’aplicació
de fems, purins i fangs de depuració en
el municipi de Roses” (publicada en el BOP
núm. 176, de 10.09.2004); i -l’article 9 fins al
22, ambdós inclosos, de la modificació de la
mateixa ordenança (publicada en el BOP
núm. 212, de 04.11.2008), tot això en execució
de la Sentència núm 175, de 28.02.2008, de la
Sala del Contenciós Administratiu, secció
tercera, del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en relació amb el recurs ordinari
núm. 481 de 2004 interposat per la Unió de
Pagesos de Catalunya contra l’Ajuntament de
Roses.

Roses, 31 de març de 2009


Magda Casamitjana i Aguilà

Alcaldessa

Regidoria:
Matèria:
Medi Ambient
Entrada en vigor:
2009/04/28 00:00:00 GMT+2
Lloc i data de publicació:
BOP: 79 - 27/04/2009,

Accions del document