Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.roses.cat

Plaça de Catalunya, 12 

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

 Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 563

Curs d'estiu a les llars d'infants municipals 2023

 

 

 INSCRIPCIÓ AL CURS D'ESTIU  2023

 

Llars d'infants municipals "El Franquet" i "El Cavallet de Mar"

Mes de juliol - de l'1 al 31 de juliol

Mes d'agost - de l'1 al 29 d'agost

 

INFORMACIÓ GENERAL

 

Totes les inscripcions es faran per INTERNET, les 24 hores a l'adreça web inscripcions.roses.cat 

Si no heu utilitzat mai aquesta web per fer la inscripció, premeu TUTORIAL 

 

Qui pot assistir: 

Els alumnes matriculats a les llars d'infants municipals "El Cavallet de Mar" i "El Franquet" durant el curs 2022-2023.

 

Qui pot fer la inscripció:

Pare, mare o tutor/a legal.

 

Lloc de realització del curs estiu:

En cas de que es pugui reubicar tots els alumnes en una sola llar, es farà a llar "El Franquet" únicament.

 

Horari lectiu serà:

Matí:

De 8.30 h a 9.30 h, acollida dels nens/es.

De 8.30 h a 11.45 h, servei de llar.

De 11.45 h a 12 h, sortida.

 

De 12 h a 15 h, servei de menjador.

 

Tarda:

De 15 h a 15.15 h,  entrada.

De 15 h a 17 h,  servei de llar.

De 16.30 h  a 17 h,  sortida.

 

Condició que cal complir per assistir al curs d'estiu:

Abans de l'inici del curs d'estiu, es comprovarà si es troba al corrent de pagament del preu públic de les llars d'infants, o en el seu cas, disposar del corresponent acord de fraccionament o ajornament.

 

CALENDARI D'INSCRIPCIONS:

Dates: els dies 2, 3 i 4 de maig de 2023

LlocPer internet, les 24h,  a l'adreça web: inscripcions.roses.cat.

 

Pagament inscripció:

 

a. Matrícula alumnes I0, I1 i I2, per mes.................................................. 25,00 €

b. Quota de permanència alumnes I0, I1 i I2, per mes ............................ 125,00 €

c. Servei de menjador, per dia.................................................................... 6,50 €

 

La quota de juliol i les matricules del mes o dels mesos d'assistència s'hauran d'abonar en el moment de fer la inscripció i com a màxim el dia 5 de maig de 2023.

 

La quota d'agost es podrà abonar en el moment de fer la inscripció o com a màxim el dia 15 de juliol. Caldrà treure la carta de pagament per la web de l'ajuntament de Roses, inscripcions.roses.cat.

 

Bonificacions:

El termini màxim per a la presentació de sol·licituds de bonificació per al curs d’estiu dels alumnes que hagin assistit durant el curs escolar serà el mes d’abril de cada any.  

Gaudiran d’una bonificació del 50% de les quotes de permanència les persones que el departament de Benestar Social i Família estigui realitzant una intervenció familiar. Aquesta bonificació podrà arribar al 100% quan els serveis socials i el departament d’educació ho justifiquin en base a la situació de risc i urgent necessitat dels menors.

S’estableix una bonificació del 35% en les quotes de permanència:


a) Quan els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors al valor del Indicador de renda de
suficiència de Catalunya (IRSC) que s’estableixi per a cada any multiplicat pel nombre de
membres de la unitat familiar.
b) Per als fills de famílies nombroses
c) Per a membres de famílies monoparentals
d) Per als fills i/o filles de persones vídues.
e) Per al segon fill/a o més inscrits simultàniament al servei de la llar d’infants.
f) Per als alumnes/as que disposin d’un certificat de discapacitat emès pels Serveis de Valoració i Orientació de Persones amb Discapacitat (CAD Girona) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

No es podrà gaudir de més d’una bonificació simultàniament.

 

Procediment pagament:

 

En línia, en el moment de fer la matrícula o per mitjà del codi de barres a www.roses.cat (Tràmits / pagament d'impostos on-line), també per “Línia Oberta” de la Caixa o des de qualsevol caixer automàtic de la Caixa (ServiCaixa).

 

Un cop pagada la inscripció, cal anar a la Llar corresponent, durant la mateixa setmana que s'ha realitzat la inscripció, a presentar el document de pagament.

  

 

MOLT IMPORTANT:

Si no es fa el pagament en el termini corresponent es perdrà la plaça.

La matriculació en el curs d'estiu suposarà la reserva de plaça. En cas de renúncia, no es procedirà la devolució de l'import pagat en concepte de matrícula.

Accions del document