Promoció Econòmica
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer de Madrid, 1
Tel: 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat

Ajuts a la contractació. Termini obert 4 d'agost 2020

AJUTS A LA CONTRACTACIÓ DE TREBALL DE CURES

TERMINI OBERT: 4 D'AGOST AL 10 DE SETEMBRE 2020 (atorgament segons ordre de presentació de sol·licituds)

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya posa en marxa una línia de subvencions pel foment i la creació de nova ocupació en l’àmbit del treball domiciliari de cures de persones grans i amb dependència - contractació de mínim 12 mesos per dur a terme treballs de cures de persones grans o depenents per part de persones que no han cotitzat a la Seguretat Social durant els 2 últims anys-

 

Beneficiaris:

Persones que ofereixin un contracte de treball de 12 mesos per tenir cura de persones grans o amb dependència al domicili i tenir uns ingressos bruts anuals (topall inferior i superior) per unitat familiar tenint en compte els ingressos i el nombre de membres.

 
Requisits de la contractació:

Durada del contracte de mínim 12 mesos contracte per la prestació de serveix en l’àmbit dels treballs de cura de persones grans o dependents.

Les persones contractades ha de fer 2 anys que no cotitzen a la Seguretat Social.

En cas que siguin persones estrangeres sense permís de residència o treball, hauran de complir totes les condicions que fixa l’Estat per accedir a l’arrelament social:

- 3 anys o més de permanència a l’Estat espanyol.
- Sense antecedents penals
- de l’informe IFN02 de la Generalitat de Catalunya.

La jornada ha de ser a temps complet o parcial. Si la contractació es parcial, la jornada pactada hauràs de ser igual o superior a 10 hores i la suma de contractes parcials ha de ser de com a mínim 30 hores.

El salari per jornada completa ha de ser igual o superior al salari mínim interprofessional.

La prestació del servei pactat en el contracte de treball s’ha de produir en el domicili de la persona contractant, per al treball de cura de la mateixa persona contractant o bé d’algun membres de la unitat familiar.

 

Import de la subvenció:

2.685€ per la persona contractada. Correspon al cost de la quota de la Seguretat Social que ha d’abonar la persona contractant durant 12 mesos, per un contracte a jornada completa.

Aquest ajut és de concurrència no competitiva: és a dir, les sol·licituds es resolen per ordre de presentació i fins a l’exhauriment del pressupost.

A les persones sol·licitants a les quals s’ha atorgat la subvenció hauran d’aportar en un termini màxim de 7 dies hàbils la documentació acreditativa dels requisits demanats a la persona contractada.

 

Termini presentació sol·licituds: del 4 d’agost al 10 de setembre de 2020.


ENLLAÇ línia de subvenció. Informació i sol·licitud

Accions del document