Promoció Econòmica
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer de Madrid, 1
Tel: 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat

Subvencions per finançar despeses per a L’IMPULS TECNOLÒGIC DELS SEUS NEGOCIS (adreçades als professionals dels sectors de la RESTAURACIÓ, COMERÇ I SERVEIS DE ROSES)  ANY 2021 (PROGRAMA 13)

SUBVENCIONS ADREÇADES ALS PROFESSIONALS DELS SECTORS DE LA RESTAURACIÓ, COMERÇ I SERVEIS DE ROSES PER A FINANÇAR DESPESES  PER L’IMPULS TECNOLÒGIC DELS SEUS NEGOCIS D’ACORD AMB  LES LÍNIES D’ACTUACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ROSES DE SUPORT I DE REACTIVACIÓ DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA DAVANT EL NOU ESCENARI SORGIT DE LA CRISI SANITÀRIA DEL COVID 19. ANY 2021 PROGRAMA 13

 
Termini 29 de setembre de 2021 a partir de les 10:00h fins el 18 d’octubre de 2021 a les 23:59h

 

Beneficiaris dels ajuts

Les persones físiques o jurídiques que tinguin l’activitat al municipi de Roses en els sectors de la restauració, comerç i serveis (inclosos serveis turístics) i que compleixin els següents requisits:


Requisits:


1. Disposar del corresponent títol administratiu habilitant per a desenvolupar l’activitat (règim de llicència, o comunicació prèvia, o declaració responsable, segons s’escaigui) anterior a l’1 de gener de 2020.

2. Acreditar les despeses subvencionables mitjançant la presentació de factures.

3. La sol·licitud de subvenció ha de ser de màxim 1.000,00 € (sense IVA) sempre i quan s’acreditin factures per import igual o superior a aquesta quantia.

4. Acreditar el pagament de les despeses per les qual se sol·licita la subvenció (extractes bancaris o justificants bancaris que acreditin la sortida material de fons del compte titularitat de la persona beneficiària a favor del proveïdor corresponent, o bé, en el cas de pagament en efectiu el rebut per part del proveïdor degudament signat i datat on aparegui clarament la factura o document justificatiu al que correspon el pagament sempre que les factures siguin d’import no superior a 2.500 €)

5. Si es presenta despeses de dispositius, cal adjuntar fotografies dels equips subvencionables i la seva fitxa tècnica.

6. Si es presenten factures de despeses de software, cal adjuntar la seva fitxa tècnica.

7. Estar al corrent de pagament de les taxes i impostos municipals, de les seves obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social i no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

(*) El «període subvencionable» fa referència al període de temps que va del 14 de març del 2020 al 30 de juny del 2021 per la compra i pagament de dispositius, software i serveis de digitalització, comptant amb que l’IVA no es subvencionable


Què se subvenciona?

 

Dispositius: (comprats i pagats entre 14 de març de 2020 i el 30 de juny 2021)

- Webcams

- Dispositius de pantalla tàctil fixes ( per venda de tiquets; reserva de taula; check in allotjaments; comandes...)

- MiFi’s (dispositius inalàmbrics per connexió a internet)

 

Software: (comprats i pagats entre 14 de març de 2020 i el 30 de juny 2021)

- Específic per la connexió telemàtica a les oficines per fer teletreball (programes)

- Sistemes integrals per la gestió de tiquets i/o reserves dels restaurants, activitats turístiques

- Sistemes de early check-in (fer el check-in abans d’entrar a l’hotel per minimitzar el contacte i l’estada a recepció)

- Programaris per crear pàgines web o botigues on-line

 

Digitalització: (serveis prestats i pagats entre 14 de març de 2020 i el 30 de juny 2021)

- Creació d’una pàgina web: servei tècnic

- Creació d’una botiga on-line: servei tècnic

- Posada en marxa de serveis de Community manager (màxim 6 mesos dins el període entre el 14 de març de 2020 i el 30 de juny de 2021 i per import màxim 500€)

L’IVA no és subvencionable.

 

Quantia dels ajuts

La quantia de l’ajut és de com a màxim 1000 € per sol·licitant, sense IVA) sempre i quan s’acreditin factures per import igual o superior a aquesta quantia de data entre 14 de març de 2020 i el 30 de juny 2021 i que estiguin pagades dins aquest termini 30 de juny 2021.

 

Criteris d’adjudicació

Les subvencions s’adjudicaran de forma directa entre les sol·licituds presentades correctament, amb un màxim de 1000 € per beneficiari, sempre que hi hagi crèdit suficient i per estricte ordre d’entrada entre les sol·licituds que estiguin correctes i completes.

 

Comptabilitat amb altres ajuts

Si l’import de la subvenció atorgada és del 100% de les despeses presentades i justificades exceptuant l’IVA, els ajuts que regulen aquestes bases són incompatibles amb altres ajuts

 

Termini per presentar la sol·licitud dels ajuts

Del 29 de setembre de 2021 a partir de les 10:00h fins el 18 d’octubre de 2021 a les 23:59h

 

Documentació a presentar: amb la Instància genèrica electrònica:

1. Document S1: Declaracions i documentació a aportar per a la sol·licitud i justificació

2. Annex SJ Compte justificatiu de les despeses i ingressos i relació classificada de factures (es genera a partir del model S1 de Declaracions i documentació a aportar Programa 13 i s’ha d’adjuntar a la instància)

3. Còpia escanejada de les factures originals que acreditin les despeses subvencionables. Les factures hauran de complir amb els requisits del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat pel RD 1619/2012, de 30 de novembre

4. Documents acreditatius del pagament de les despeses per les quals se sol·licita la subvenció (extractes bancaris o justificants bancaris que acreditin la sortida de material de fons del compte de titularitat de la persona beneficiari a favor del proveïdor corresponent o bé en el cas de pagament en efectiu el rebut per part del proveïdor degudament signat i datat on aparegui clarament la factura o document justificatiu al que correspon el pagament sempre que les factures siguin d’import no superior a 1000€

5. “Declaració de dades fiscals. Autorització de transferència per a pagaments de la Tresoreria de l’Ajuntament de Roses” degudament omplert i segellat per l’entitat bancària (quan si no consta com a creditor de l’Ajuntament) i el CIF/NIF del sol·licitant de la subvenció si el sol·licitant no és proveïdor de l’Ajuntament

6. Fotografies dels equips subvencionables, si es presenta despeses de dispositius

7. Si es presenten despeses de software, cal adjuntar la fitxa tècnica dels programes


En el document FAQS SUBVENCIONS IMPULS TECNOLÒGICS (versió 2.0 trobareu tota la informació de com sol·licitar aquests ajuts). 

 

En cas de sol·licitar l’ajut, és molt important que llegiu aquest document detingudament.

• FAQS Subvencions Impuls Tecnològic (V_2.0)
 

Normativa:

Bases reguladores subvencions Impuls Tecnològics 

Convocatòria subvencions Impuls Tecnològic

Extracte convocatòria (BOP Girona 7/1/2021)

 

Accions del document