Via pública i serveis urbans
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer del Doctor Jaume Pi i Sunyer, 13   "casa Romanyach"
Telèf.:  972 25 24 000  Extensió 619

Roses posa't guapa

SUBVENCIONS PER A L'ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA DE LES TERRASSES DE VETLLADORS ANNEXES A ESTABLIMENTS HOSTALERS SITUADES A LA VIA PÚBLICA

 


ÍNDEX

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ

DESTINATARIS

ÀMBIT D'ACTUACIÓ

DESPESES SUBVENCIONABLES

QUANTIA DE LES SUBVENCIONS

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

TERMINI MÀXIM DE JUSTIFICACIÓ

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ (DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR)

JUSTIFICACIÓ


OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ

Millorar la qualitat de les terrasses existents que ocupen la via pública (taules i cadires, tendals, para-sols, etc.)  mitjançant la seva adequació a les normes de l’Ordenança municipal d’ocupació de via pública. 


DESTINATARIS

Podran concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquest programa les persones, físiques o jurídiques, ja sigui en qualitat de propietaris o llogaters, que realitzin obres, instal·lacions o adquisició de mobiliari per l’adequació i millora de les condicions estètiques de les terrasses que suposin una adequació total de la terrassa als requisits establerts a l’Ordenança municipal d’ocupació de la via pública, sempre que es compleixin els següents requisits:
1) Sol·licitud de modificació o renovació de l'ocupació existent ja sigui sol·licitant llicència urbanística o autorització en l’àmbit de l’Ordenança municipal d’ocupació de via pública, segons escaigui en funció de l’actuació prevista.
2) Disposar de llicència d’ocupació de via pública
3) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’administració local.
4) Que les actuacions previstes suposin una adequació total de la terrassa als paràmetres establerts a l’Ordenança.


ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Tot el municipi


DESPESES SUBVENCIONABLES

Renovació d’instal·lacions i mobiliari així com obres d’adequació, de les terrasses existents situades en domini públic municipal, per adaptar-se a la normativa vigent. S’entén aquelles actuacions que tinguin per objectiu substituir elements existents (tals com taules, cadires, para-sols i tendals...) que no s’adeqüen a l’Ordenança, per altres de nous que sí que compleixin els requisits, i representin una adequació global de la terrassa als requisits establerts a l’Ordenança. 


 QUANTIA DE LES SUBVENCIONS

Pel que fa a la subvenció relativa a l’adequació a la normativa de terrasses existents amb ocupació de via pública:
S’atorgarà una subvenció del 40% del pressupost elegible de les intervencions amb un límit màxim de subvenció per local de 3.000 € i un mínim de 300 € (corresponent a un pressupost de 750 €).
El pressupost elegible a efectes del càlcul de la subvenció serà el pressupost que consti en la documentació tècnica i administrativa presentada per sol·licitar llicència o autorització per portar a terme l’adequació de la terrassa existent.
En cas que les actuacions projectades per a la modificació de l’ocupació de via pública existent incloguin també actuacions no subvencionables, caldrà presentar un pressupost desglossat, on constin detallades les actuacions subvencionables respecte de les que no ho sónTERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Durant tot l'exercici, subjecte a la disponibilitat pressupostària


TERMINI MÀXIM DE JUSTIFICACIÓ

Tres mesos a comptar des dels treballs d'adequació a l'Ordenança municipal d´ocupació de la via pública..


SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ (DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR)

  Podeu trobar tota la documentació a l'apartat de subvencions 


JUSTIFICACIÓ

Caldrà presentar una declaració expressa, signada pel promotor, conforme els treballs s’han finalitzat d’acord amb les determinacions de la comunicació (número i data) i la documentació tècnica aportada o característiques (pel que fa a material, colors, supressió d’elements distorsionadors,...).

 PER VEURE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA CLIQUEU AQUÍ

 


Accions del document