Ban estalvi d'aigua

14/02/2008 00:00 -    

BAN
 

 

 
La situació d’escassetat de recursos hídrics que esdevé de fa uns mesos en el nostre País fa necessària l’adopció de diverses mesures de racionalització i d’estalvi de l’aigua, a fi de garantir-ne un consum el més ajustat possible a les necessitats de la nostra Vila i de contribuir, d’aquesta manera, a fer front a la situació de sequera en la que ens veiem immersos.

D’acord amb les disposicions establertes en el Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals en relació amb la utilització dels recursos hídrics (DOGC número 4860 de 12 d’abril), i tenint en compte que la vigència de la situació d’excepcionalitat (nivell 2 a la conca de la Muga) s’ha prorrogat fins al 31 de desembre de 2008,

FAIG AVINENT

Que, a partir de la data de vigència del present Ban, s’adoptaran les següents mesures d’estalvi d’aigua en el municipi de Roses:

Primer. Mesures d’estalvi i racionalització de l’aigua

1. Mesures adreçades als serveis i actes municipals

S’estableixen les següents mesures de restricció i de limitació en el consum d’aigua de boca per als següents usos i serveis municipals:
a. No es pot utilitzar aigua de boca en cap operació de neteja viària, excepte en casos puntuals degudament justificats que, per raons d’higiene i de salubritat pública, es faci necessària l’utilització d’aigua de consum humà.
b. Els edificis municipals han de realitzar un ús d’aigua de boca el més ajustat possible a les seves respectives necessitats, en funció de l’activitat que s’hi desenvolupi.
c. En les operacions de reg de jardineria municipal o de reg a les instal·lacions esportives de titularitat pública, s’estableix un límit màxim de 450m3/ha/mes, en virtut del que estableix l’article 13.3 del Decret 84/2007, de 3 d’abril.
d. En les instal·lacions esportives i en la piscina municipal, s’utilitzarà el mínim cabal imprescindible per al seu correcte manteniment i ús, garantint, però un ús el més ajustat possible a la situació d’excepcionalitat.
e. No es pot comptar amb l’ús d’aigua de boca en cap activitat lúdica o esportiva de promoció municipal o de promoció privada amb suport municipal que s’organitzi a la Vila.
f. S’estableix l’interrupció del subministrament d’aigua de boca a totes les fonts públiques de consum humà i als monuments ornamentals del municipi.
g. En virtut del que estableix l’Article 21 del Reglament del servei d’abastament d’aigua potable, aprovat pel Ple Municipal de data 12 de desembre de 1994 (BOP núm. 22/07/94), l’Ajuntament insta a l’empresa prestadora del servei de subministrament d’aigua potable per què restringeixi i limiti al màxim el subministrament d’aigua a tots els usos agrícoles, de reg o industrials.
h. Així mateix, també s’insta a l’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua per què intensifiqui el control i vetlli pel correcte estat i funcionament de totes les seves instal·lacions, a fi de minimitzar el risc de fuita o d’incident que provoqui una pèrdua d’aigua potable.

Sempre que sigui possible, s’utilitzarà l’aigua provinent del tractament terciari de l’EDAR per a tots els serveis públics municipals on sigui aplicable aquest tipus d’aigua, excepte en el reg de la jardineria pública.

2. Mesures adreçades als ciutadans

A fi de complementar les mesures adoptades en l’àmbit dels serveis i de les instal·lacions públiques, s’estableixen les següents mesures d’obligat compliment per part de tots els usuaris domèstics del municipi:
a. No es pot destinar aigua de consum humà per a l’ompliment de cap piscina privada
b. Tampoc es pot destinar aigua de consum humà per al reg de jardins particulars, per al rentat de vehicles amb mànega (excepte en instal·lacions d’empreses dedicades a aquest sector) ni per a la neteja de terrasses, garatjos o parterres particulars.
c. Pel que fa als usos industrials, no es podrà destinar aigua de boca a cap ús que suposi un consum desmesurat d’aigua, tal com el rentat d’embarcacions de lleure, l’ompliment o el manteniment de piscines particulars, o qualsevol ús lúdic o recreatiu que requereixi de l’ús d’aigua de consum humà, tan si prové del servei públic d’abastament com si prové de fonts pròpies de captació d’aigua.

Alternativament, per a determinats usos industrials (excepte el reg de jardins particulars) es podrà utilitzar aigua provinent del tractament terciari de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR), situada a la Carretera de les Arenes, s/n de Roses. Per a disposar d’aquest ús, els interessats s’hauran de posar en contacte amb l’EDAR (Tel. 972.256.430), on es portarà un registre dels usuaris servits i de l’ús que es vol donar a aquesta aigua.

Segon. Funció de l’Ajuntament

L’Ajuntament posarà tots els mitjans humans i materials per a fomentar l’estalvi de l’aigua de consum humà en el municipi, i en especial a donar suport a les consultes o aclariments que puguin sorgir dels particulars o dels industrials per a dur a terme les actuacions i les obligacions a què resten subjectes en virtut del present Ban.

Tercer. Difusió de les mesures d’estalvi establertes

L’Ajuntament farà difusió del contingut d’aquest Ban utilitzant les següents fórmules:
a. Es durà a terme un anunci a la televisió local del municipi recordant a tots els ciutadans les mesures a adoptar.
b. S’exposarà el contingut del present Ban al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, i es farà arribar còpia a tots els edificis i instal·lacions municipals perquè exposin al públic el seu contingut (incloses escoles i instal·lacions esportives i lúdiques).
c. Es comunicarà a totes les empreses que presten qualsevol servei públic municipal el contingut d’aquest Ban, a fi que prenguin les mesures que els siguin aplicables en funció de la naturalesa del servei que presten.
d. Es lliurarà còpia a tots els caps de Departament i Regidors de l’Ajuntament, per al seu coneixement i efectes que siguin oportuns, en funció de les seves respectives tasques.

Quart. Vigència

Aquest Ban serà vigent fins que, per part de la Generalitat de Catalunya, no s’aixequi l’estat d’excepcionalitat i d’emergència per a la conca de la Muga.

L’Alcaldessa Magda Casamitjana i Aguilà
Roses, 14 de febrer de 2008

  • Compartir:
  • Facebook
  • Twitter
  • del.icio.us
  • Meneame
  • Digg

Accions del document