Més prestacions socials, manteniment de les inversions i reducció del deute en el pressupost de Roses per a 2019

- Les inversions ascendeixen a 3.522.258 €, (3.106.700 corresponents a l’Ajuntament i la resta a societats municipals), destinats fonamentalment a la millora urbana i d’equipaments públics. - L'endeutament baixa als 5,9 milions d'euros, reduint-lo en un 76 % en els darrers 8 anys respecte a 2011
14/11/2018 08:50 -    

L’Ajuntament de Roses va aprovar ahir en sessió plenària amb 7 vots a favor (5 PDeCAT i 2 GdP), 6 abstencions (4 ERC, 1 PP, 1 UMdC) i 3 vots en contra (2 PSC i 1 C’s), el pressupost municipal de Roses per a l’exercici 2019, integrat pels pressupostos de l'Ajuntament i de les tres societats municipals dependents, ascendeix a un total de 41.341.445 €, xifra que representa un augment respecte a 2018 d'un 1,35%. D’aquesta quantitat, es destinen 3.522.258 € a noves inversions.

La principal clau del pressupost 2019 torna a recaure en la solvència econòmica de l’Ajuntament de Roses, fet que permet no només mantenir la qualitat actual de serveis i equipaments sense necessitat de retallades pressupostàries en cap àmbit, sinó també incidir en la seva millora, gràcies a un programa d’inversions autofinançades que no augmentaran l’endeutament municipal, el qual continua baixant.

Un factor a destacar és el fet que aquesta disposició de capital no bé produïda per un augment recaptatori de taxes ni tributs -recordem que les ordenances fiscals aprovades recentment van tornar a congelar els impostos municipals-, sinó per una important reducció en l’endeutament municipal i per la política de contenció de la despesa corrent aplicada pel consistori en els darrers anys.

Aquesta voluntat per no augmentar la pressió fiscal dels ciutadans es fa palesa per una altra via en el pressupost 2019, concretament en el corresponent a l’Àrea d’Infraestructures i Serveis, on s’ha previst una partida de 151.000 € per fer front a l’augment del canon de residus que el municipi haurà d’abonar durant 2019. D’aquesta manera, el propi Ajuntament assumirà l’increment d’aquesta despesa evitant que la pujada repercuteixi sobre la taxa d’escombraries dels ciutadans.

 

Pressupost

Entitat                                Pressupost 2019            Pressupost 2018       Variació (%)

Ajuntament                            35.817.000,00                    35.350.000,00                    1,32%

ROSERSA                                 2.363.445,00                       2.329.830,00                     1,44%

Port de Roses, SA                     2.151.200,00                      2.102.790,00                      2,30%

Promoció i desenv, SL               1.009.800,00                     1.009.900,00                      -0,01%

Societats municipals                5.524.445,00                     5.442.520,00                      1,51%

Total                                         41.341.445,00                  40.792.520,00                      1,35%

Els principals esforços pressupostaris tornaran a centrar-se en el manteniment de les prestacions i qualitat dels serveis municipals que el consistori ofereix a la ciutadania, en el suport econòmic a la tasca realitzada per entitats i associacionisme locals, en el manteniment i posada en valor del patrimoni, i el posicionament turístic del municipi com a eixos estratègics.

 

Benestar Social, l’Àrea que més creix respecte a 2018

El pressupost municipal de Roses per a l’any 2019 para una especial atenció en la implantació de serveis socials a la població, continuant així la tasca dels darrers anys, en què s’han anat incorporant noves partides per a l’atenció de prestacions d’urgència social, l’arrendament del Centre de Distribució d'Aliments, el servei de distribució d'aliments a domicili o, recentment, la subvenció de l’IBI a famílies monoparentals.

Per a 2019, la dotació econòmica que destina el consistori a despesa social tornarà a créixer, augmentant en un 9,20% respecte a l’any 2018. Aquest increment pressupostari es destinarà a la implantació de nous serveis en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà. Concretament, a la creació d’un Centre Obert destinat a oferir suport escolar i un seguiment personalitzat per atendre les necessitats educatives i socials de nens i joves amb perill d’exclusió; al programa per a la gent gran +Cultura 60; i a l’adhesió de Roses al projecte Antenes, que permetrà la creació d’una xarxa al municipi encarregada de la detecció de necessitats i la socialització de la població major de 85 anys del municipi.

 

Més d’un milió d’euros en subvencions

En l'apartat de suport a l'associacionisme, i pensant en el retorn social i en la important tasca que aporten les diferents entitats que desenvolupen la seva activitat en el municipi, ja sigui des d'un àmbit social, cultural, esportiu, assistencial, comercial, etc, el consistori continua amb la seva política d’ajuts, arribant a destinar durant 2019, 1.099.372 € a subvencions a entitats i associacions.

Les línies i imports de les subvencions marcades per a 2019 són:

Reducció desigualtats socials 433.600 €

Dinamització activitat econòmica i turística i foment rehabilitació habitatge 245.954 €

Foment activitats teixit cultural i associatiu del municipi 98.300 €

Foment activitats educatives i de lleure realitzats per escoles i AMPES 58.550 €

Foment de l’esport 143.768 €

Foment del patrimoni històric i cultural 112.000 €

Control sanitari i ambiental relacionat amb animals al carrer 7.200 €

 

L’endeutament baixa dels 24 milions d’euros als 5,9 milions en 8 anys

Fruit de l'aplicació d'aquestes mesures, l'Ajuntament de Roses ha aconseguit assolir un important descens del seu endeutament. L'amortització de crèdit prevista per a 2019 serà d’1.323.000 €, fet que possibilitarà situar l'endeutament municipal en 5,9 MEUR a finals de 2019, aconseguint:

- rebaixar l’endeutament consolidat fins a un 15,58% dels ingressos corrents del pressupost, quantitat molt allunyada del 110% que permet la legislació vigent, i que evidencia la solvència econòmica de l’Ajuntament de Roses.

- la reducció de l’endeutament municipal en un 76% en els vuit darrers anys (a finals de l’any 2011 aquest endeutament ascendia a 24.897.385 €).

 

Les noves inversions, autofinançades o subvencionades

El pressupost de l’Ajuntament de Roses destinarà 3.106.700 euros a la partida d'inversions, que provindran de recursos propis municipals i de subvencions dels fons FEDER i de la Diputació de Girona. Es destinen principalment a projectes per a la millora urbana i dels equipaments públics.

Entre aquestes inversions destaquen:

- Habitatges de vivenda social: 95.000 €

- Plaça carrers Llotja-Norfeu-Pescadors: 190.000 €

- Recorregut geològic depuradora marisc-Almadrava: 70.000 €

- Plaça Mas Olvia: 400.000 € (297.000€- Diputació)

- Urbanització camí Turó Ullastrell: 352.000 €

- Rehabilitació edifici bocana Santa Martarita 100.000 €

- Pressupostos participatius:

(millora parcs infantils, parc gossos, aula gastronòmica) 330.000 €

- Reposició i millora vies públiques: 275.000 €

(paviment, voreres, accessibilitat, aparcaments,

reurbanitzacions...)

- Enjardinaments i naturalitzacions: 93.000 €

- Millores centres educatius: 137.400 €

- Xarxa de calor, caldera biomassa zona esportiva 483.000 € (178.900€ subv. FEDER - 89.400€ subv. Diputació)

- Restauració i valoració patrimoni cultural: 120.000 €

(Ciutadella)

- Xarxes de serveis: 119.000 €

(aigua, clavegueram, enllumenat...):

- millores equipaments municipals: 206.160 €

(CAR, biblioteca, cementiri, edificis municipals...)

Per la seva banda, dins el Pla d’inversions presentats per les empreses municipals, destaquen l’estabilització de la Platja de la Punta (125.000 €), la instal·lació de nous pantalans flotants (111.250 €) i l’embarcació tipus Pelikan (50.000 €) que inclou el pressupost de Port de Roses; la renovació de la façana (10.000 €) i el material de la sala de fitness (10.000 €) de Piscina de Roses; i l’adquisició d’una camió grua (48.000€) per part de Rosersa.

 

Pressupost participatiu

Pel que fa a les inversions escollides per la ciutadania a través del procés de Pressupostos Participatius, 3 d’ells (parc de gossos, aula de cuina i millora de parcs infantils, seran executats durant l’exercici 2019, destinant-hi un total 330.000 €. El quart projecte, consistent en la instal·lació d’un rètol de benvinguda a l’entrada de la població, es preveu realitzar abans de la finalització d’aquest 2018.

Paral·lelament, el consistori obrirà durant el proper exercici un nou procés participatiu de presentació, votació i aprovació de propostes, amb l’objectiu d’avançar en el procediment i poder executar els projectes escollits per la ciutadania amb el pressupost de 2020.

En definitiva, l'Ajuntament de Roses presenta un pressupost que compleix els criteris d'estabilitat i morositat establerts pel Govern de l'Estat i que redueix els ratis d'endeutament, fets que li permet disposar d'una bona solvència econòmica, fer inversió sense recórrer a nou endeutament i sense incrementar la pressió fiscal dels ciutadans, atendre les necessitats econòmiques i socials de les persones i prestar els serveis públics amb uns alts nivells qualitatius i quantitatius.

 

PRESSUPOSTOS DE DESPESES I INGRESSOS