AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES


ES PODRÀ FRACCIONAR EL PAGAMENT D'UN DEUTE D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS:

 • Els deutes d'import inferior a 1.500,00 € es podran fraccionar per un termini màxim de 12 mesos.
 • Els deutes d'import comprès entre 1.500,01 € i 3.000,00 es podran fraccionar per un termini màxim de 18 mesos.
 • Els deutes d'import comprès entre 3.000,01 € i 6.000,00  es podran fraccionar per un termini màxim de 24 mesos.
 • Els deutes d'import comprès entre 6.000,01 € i 18.000,00  es podran fraccionar per un termini màxim de 30 mesos.

 

Només excepcionalment, es concedirà ajornament o fraccionament de deutes per imports inferiors a 200 €, o per períodes més llargs que els enumerats en el punt anterior. Tanmateix, les quotes de fracció resultants hauran de ser d'un mínim de 50 €.

En el cas de deutes tributaris de venciment periòdic, l'ajornament o fraccionament no podrà excedir de 12 mesos des de la fi del període voluntari de pagament.

Per deutes superiors a 18.000,00 € l'obligat tributari haurà de presentar una garantia de pagament.

Les dates de pagament sempre coincidiran amb el dia 5 del mes corresponent o l'immediat dia hàbil següent.


Característiques

 • Òrgan de resolució: - La tresorera municipal d'acord amb els criteris establerts. Resolució de l'Alcaldia en la resta dels casos.
 • Lloc de presentació: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal: Reglament General de Recaptació (art. 44 a 54), Ord. Fiscal núm. 1 (art. 62 a 66)
 • Preu / taxes: Sense taxes.

Com es fa

 • Documentació necessària:

 

Si es tracta d'una persona física:
a) Fotocòpia del DNI/NIE del sol·licitant. 
b) Ordre de domiciliació bancària per efectuar el càrrec dels pagaments. 

Si es tracta d'una persona jurídica:
a) Escriptura de constitució de la societat i dades identificatives de l'administrador de la societat.
b) Ordre de domiciliació bancària per efectuar el càrrec dels pagaments. 

 • Documentació resultant: NOTIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ

Accions del document