ALTA DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Descripció del tràmit

Alta de vehicles de tracció mecànica per primera adquisició o alta per baixa temporal.

El tràmit consisteix en:

·Entrada de dades de titularitat.
·Entrada de dades tècniques del vehicle.
·Entrada de dades relatives a exempcions / bonificacions.
·Fase de pagament: on-line. El sistema només permet el pagament automàtic amb targeta de crèdit/dèbit mitjançant una passarel·la segura de cobrament.

Amb el tràmit finalitzat (rebut cobrat / rebut exempt), el vehicle queda incorporat a la matrícula de vehicles de l’Ajuntament i per tant, formarà part del padró cobratori a partir de l’any següent.

Formes de tramitació

 

Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit, el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (Plaça de Catalunya, 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 29/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.


Internet

Per la tramitació electrònica cal accedir, identificant-se amb DNI electrònic, certificat digital o idCAT Mòbil al tràmit on-line que trobareu al següent enllaç:
 
 https://bpm.roses.cat/OAC/Tramitador.jsp?texpcod=AVTM&idioma=ca&showSteps=true&useValid=true

 


Característiques


Àrea tramitadora:
Gestió Tributària

Lloc de presentació: Mitjançant la seu electrònica. Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment.

Destinatari, qui pot fer el tràmit:

El tràmit es pot dur a terme pel titular del vehicle o per qualsevol altra persona que el representi.

En cas de disposar de representació explícita, s'haurà d'adjuntar al propi tràmit en el moment en què se sol·liciti.

En cas de tractar-se d'un gestor global (concessionari, gestor, etc..), caldrà posar-se en contacte prèviament amb el departament de Gestió Tributària al correu electrònic següent: gestiotributaria@roses.cat i facilitar les dades següents:

 - Nom, NIF i correu electrònic de l'empresa que actua com a gestor global

 - Nom cognoms , DNI i correu electrònic de la persona/emplea/da que realitzarà el tràmit.

Si el tràmit el realitza el mateix interessat, cal que tingui dni electrònic o certificat digital.

**NO ES TRAMITARÀ CAP ALTA DE VEHICLE SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE L'IMPOST DE VEHÍCLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.


Com es fa

 

Documentació necessària:

- Fitxa tècnica de característiques del vehicle, en format pdf.

- DNI/NIF/NIE/CIF del titular del vehicle, en format pdf

- Documents acreditatius d'exempció/bonificació, si és el cas

 Documentació d'exempció / bonificació: 

En el supòsit que el vehicle estigui exempt/bonificat, per al tràmit electrònic, cal aportar addicionalment la documentació que es detalla, també en format pdf :
 • Vehicles per a la conducció de persones discapacitades: Permís de circulació del vehicle a nom de la persona discapacitada; Certificació de l'organisme competent o targeta acreditativa del grau de discapacitat del titular igual o superior al 33%; Declaració conforme el vehicle es destina al seu ús exclusiu.

   Vehicles oficials: Certificat de l’organisme oficial acreditatiu de l’adscripció del vehicle a la defensa nacional o seguretat ciutadana.

 • Vehicles d'organismes internacionals: Certificat que acrediti el compliment de l’article 93-1-b) del R.D. legislatiu 2/2004.

 • Vehicles de tractats internacionals: Certificat que acrediti l’exempció en base al tractat o conveni internacional.

 • Exempció per a ambulàncies: Certificat que acrediti que el vehicle està destinat directament a l’assistència sanitària o al transport de ferits o malalts.

 • Exempció per a vehicles agrícoles: Còpia de la cartilla d’inspecció agrícola del tractor, remolc, semiremolc o maquinària agrícola.

 • Bonificació per a vehicles elèctrics (75%): Fitxa tècnica de característiques que n'acrediti la condició.
 • Bonificació per a vehicles híbrids  (50%): Fitxa tècnica de característiques que n'acrediti la condició.
 • Bonificació per a vehicles que utilitzin gas liquat de petroli (GLP) (50%): Fitxa tècnica de característiques que n'acrediti la condició.
 • Bonificació per a vehicles que utilitzin gas natural (50%): Fitxa tècnica de característiques que n'acrediti la condició.
 •  

 

Quan es pot demanar

Tot l’any.

Import 

Quota tributària a ingressar:  L’establerta a les ordenances fiscal (veure més avall), tenint en compte que l'import a liquidar serà el dels trimestres naturals, comptats a partir del primer dia del trimestre natural en què es produeix l’adquisició del vehicle. 


Documents


Normativa

 

Accions del document