AUTORITZACIÓ DE SEPULTURA QUAN EL NÍNXOL NO ÉS DE TITULARITAT DE L'AJUNTAMENT

Inhumació d'unes despulles en un nínxol


Característiques

 • Tràmit: Decret
 • Òrgan de resolució: Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'Atenció Ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal: Reglament regulador del servei públic del cementiri (veure arts 26 i 27)
 • Preu / taxes:

  - Si no hi ha restes dins del nínxol:
      Inhumació, per nínxol o columbari: 45,89 €

  - Si hi ha restes:
      Inhumació, per nínxol o columbari; 45,89 €
      Reducció de restes i neteja de sepultura (nínxol o columbari): 79,20 €

Com es fa

 • Documentació necessària
 • 1- Informe de l´encarregat del cementiri.
 • 2- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 • 3- Títol del dret funerari o sol·licitud de concessió dels drets funeraris.
 • 4- Llicència d'enterrament.
 • 5- Autorització judicial- en els casos distints de la mort natural-, que es lliurarà en el moment de la inhumació.
 • 6- Petició, si s'escau, d'obertura de la sepultura per procedir a la reducció de restes, en el moment de la inhumació.
 
Únicament es podrà autoritzar la inhumació sense títol en els casos següents:
  a) Quan sigui el propi titular qui ho sol·liciti, al·legant pèrdua del títol. Cas d'existir diversos titulars quan ho demani un dels co-titulars.
  b) Quan s'hagi d'inhumar el cadàver del propi titular. En aquest cas l'inhumació s'autoritzarà a requeriment de qualsevol persona que comparegui, sigui o no familiar.
  c) En cas d'haver finat el titular, quan existeixi conformitat del beneficiari designat, o de la majoria dels que puguin tenir dret a succeir en el dret funerari.
 
 • Documentació resultant

Notificació Decret de l'Alcaldia

Una vegada l'interessat ha pagat les taxes d'inhumació del difunt pot passar a recollir el títol del nínxol al Departament de Secretaria (plaça Catalunya, 12. 3r pis) en horari d'oficina (de dilluns a divendres de 10 a 14 h)

 • Observacions: 

Els títols dels nínxols i columbaris actualment s'expedeixen en format electrònic


Accions del document