BAIXA DE RESERVA D'ESPAI PER ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES AMB COL·LOCACIÓ DE PLACA DE GUAL

Donar de baixa la reserva d'espai per entrada i sortida de vehicles amb col·locació de placa de gual


Característiques

 • Òrgan de resolució: Decret d'Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana o per seu electrònica (però prèviament s'haurà d'entregar la placa de gual físicament al SAC)
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
  - Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels
    ens locals (DOGC núm. 2066, de 23.06.1995).
  - Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de
    Catalunya (DOGC núm. 1076, de 02.12.1988).
  - Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (BOE núm. 264,
    de 04.11.2003).
 • Preu / taxes: sense taxes

Com es fa

 • Entregar la placa de gual a les dependències municipals (al SAC de l'Ajuntament).
 • Documentació necessària:
  • Instància (ho ha de demanar el titular de la reserva d'espai)
  • Full de diligència d'entrega de placa de gual signat (SAC).
  • Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del sol·licitant (és a dir, del titular de la reserva d'espai)
 • Documentació resultant:
  Notificació Decret d'Alcaldia

Accions del document