LLICÈNCIA PER A ESPECTACLES PÚBLICS O ACTIVITATS RECREATIVES DE CARÀCTER EXTRAORDINARI

Què són les activitats sotmeses a Llicència recreativa amb caràcter extraordinari ? 
Les activitats sotmeses a llicència recreativa amb caràcter extraordinari són les activitats incloses en l'article 42 de la Llei i Reglament d’Espectacles i activitats recreatives i en la Secció quarta - Capítol tercer del Decret 112/2010. 

Se sotmeten a aquest règim els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari, que:

 • Es duen a terme esporàdicament en establiments oberts al públic que tenen llicència o autorització per a una activitat diferent de la que es pretén fer.
 • Es duen a terme en espais oberts al públic o altres locals que, tot i no tenir la condició d'establiments oberts al públic amb llicència o autorització, compleixen les condicions exigides per dur-hi a terme els espectacles o les activitats.
 

No estaran subjectes a aquesta llicència (per està subjectes a comunicació prèvia), els d’espectacles públics i activitats recreatives de  caràcter extraordinari, següents:

 • Els que es duen a terme amb motiu de festes o revetlles populars.
 • Els que siguin d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.
 • Les actuacions en directe en establiments prèviament autoritzats inclosos en el catàleg del Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Característiques

 • Unitat tramitadora: Àrea de Medi Ambient
 • Òrgan de resolució: Alcaldia
 • Lloc de presentació: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la  seu electrònica. Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de prestació serà a l'Oficina  d'assistència  en matèria de registres (Plaça Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Destinatari, qui ho pot demanar : Persona física o jurídica
 • Normativa legal
  • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
  • Capítol tercer de la secció quarta del Decret 112/2010, de 31 d'agost , pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
  • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (BOE núm. 236 de 2 d'octubre de 2016)
 • Preu: Les taxes que es deriven del tràmit cal fer-les efectives per algun dels mitjans següents:
   • Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
   • Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària

      IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394

En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
            - Activitat + el nom i número de carrer de l'activitat.

Les taxes a autoliquidar per aquest tràmit són les següents (Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí) 

- Tramitació del procediment de Llicència municipal per a espectacles i activitats recreatives amb caràcter extraordinari (REPAR)

642,56 €.

- Fiança per garantir les condicions de la llicència i, específicament, la retirada de la publicitat i la neteja i conservació de la via pública, per aforaments inferiors a 3000 persones i de 2.000,00€ per aforaments superiors o iguals a 3000 persones.

1.000 € 

- Taxa de recollida i tractament de residus.

487,35 € 

- Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local al ocupar una superfície 

Taxa en funció superfície

- Taxa per l'ocupació de la via pública amb cartells (si escau)

1,77 € x nº cartells (mínim 61,90 €)


Com es fa

 • Documentació necessària per a l'obtenció de llicència d'activitat recreativa amb caràcter extraordinari:
Formulari de llicència d'obertura d'activitat recreativa extraordinària degudament emplenat. 
- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.
 
Amb la instància cal adjuntar-hi OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació: 

  1. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
  2. Autorització per a l’ocupació del domini públic, si cal i aquell pertany a una administració diferent de l’Ajuntament.
  3. Una memòria amb el contingut mínim següent:

a) Identificació de l'espectacle públic o activitat recreativa per a la qual es sol·licita llicència.

b) Data o dates i horari previst per a la realització.

c) Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.

d) Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització amb indicació dels serveis o prestacions que se'ls oferiran.

e) Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat privada i de control d'accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis municipals afectats, per tal de prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, en matèria de sorolls i trànsit.

f) Una anàlisi de la mobilitat que provocarà l’espectacle públic o activitat recreativa, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades, si escau, segons determina la normativa sobre regulació de la mobilitat generada

g) Una valoració de l’impacte acústic de l’espectacle o de l’activitat recreativa i, si escau, de les mesures que s’adoptaran per prevenir-lo i minimitzar-lo.

h) Descripció dels serveis d’higiene i dels dispositius d’assistència sanitària que s’instal·laran.

i) Declaració responsable de la persona titular o organitzadora on faci constar el compromís de contractació d'una d'assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc que pugui derivar-se de la seva organització i realització (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d’agost).

j) Identificació de la persona o persones titulars de l'establiment, recinte o espai obert i, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, document que expressi la seva conformitat amb l'espectacle públic o amb activitat recreativa projectats.

4. Sol·licitud per situar cartells en via pública (si escau), tot indicant:

  • Lloc on es pretén instal·lar els cartells.
  • Nombre de cartells.
  • Quantitat de dies.
  • Llegenda del cartell i idioma.

 

 • Termini de resolució 

Hi ha resolució.

La resolució que dicta l’Ajuntament sobre la sol•licitud de llicència posa fi al procediment i s’ha de dictar i notificar en un termini màxim d’un mes a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

 • Silenci administratiu

Negatiu. Opera en el termini d’un mes des que es va presentar la sol·licitud de llicència.

 • Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

 • Altra informació d'interès

En el moment d’iniciar l’activitat s’ha d’acreditar la contractació de l’assegurança de responsabilitat civil, mitjançant una declaració responsable, en la qual es faci constar les quanties contractades, acompanyada del rebut vigent, d’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d’agost (article 83).

El promotor haurà de demanar aquesta llicència amb l’antelació suficient perquè l’Ajuntament pugui resoldre el seu atorgament.


Accions del document