CANVI DE TITULARITAT D'IBI URBANA


Característiques

 • Òrgan de resolució: Resolució de l'Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana (SAC).
 • Destinatari. Qui ho pot demanar: Persona física o jurídica.
 • Normativa legal:
  • - Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
  • - Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre béns immobles.
 • Preu / taxes: Sense taxes.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • - Sol·licitud amb indicació del subjecte passiu, referència cadastral i del domicili tributari de la finca.
  • - Còpia de l'escriptura de l'última transmissió o còpia de la inscripció registral.

Accions del document