TRANSMISSIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER A L'EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL MERCAT PER CESSAMENT VOLUNTARI O SITUACIONS SOBREVINGUDES

Canviar, a favor d'un tercer, la titularitat d'una parada del mercat de venda no sedentària en cas de cessament voluntari de l'activitat, inclosa la jubilació, i/o per situacions sobrevingudes alienes a la voluntat del titular com la incapacitat o altres.


Característiques

Òrgan de resolució: Alcalde - President

Lloc de presentació: Registre d'entrada de l'Ajuntament

Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o persona jurídica

Normativa legal:

Reglament del mercat de venda no sedentària (BOP núm. 199, de 18 d'octubre de 2022)  /  Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants (DOGC 6914 de 16.7.2015)  /  Llei 18/2017, d'1 d'agost de 2017, de Comerç, serveis i fires (DOGC 7426, de 3 d'agost de 2017).

Preu / taxes

  • Tramitació d'autoritzacions, traspassos, concessions o similars: 83,18€

** NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LA TAXA                  

Requisits: 

  • Tenir pagades la totalitat de les taxes de la parada de l'any en curs.
  •  Que hagin transcorregut un mínim de 5 anys des de l'obtenció de l'autorització.

Com es fa

 
Cal presentar l'oferta de transmissió de la parada a l'Ajuntament indicant les dades de la parada (número, metres lineals i producte autoritzat) i l'import sol·licitat per a la transmissió.
 
L'Ajuntament traslladarà l'oferta de manera prioritària als marxants que, tot i complir amb els requisits per a accedir a places de característiques similars, hagin quedat exclosos per raó de puntuació en el darrer concurs de concurrència competitiva convocat. Si hi ha diversos interessats, s'adjudicarà per sorteig.
 
En cas que no hi hagi cap marxant que compleixi amb els requisits per a accedir a la parada oferta, l'Ajuntament convocarà una oferta pública, detallant les característiques de la parada. Es publicarà al perfil del contractant de la web www.roses,cat i s'iniciarà la transmissió de l'autorització d'acord amb el plec de clausules administratives i tècniques establert.
 
Documentació:
  •  Instància normalitzada
  • Còpia del NIF del titular
  • Còpia de la declaració de baixa del cens d'empresaris, professionals i retenidors (IAE)
  • Comprovant de pagament de les taxes de l'any en curs
  • Fitxa de creditor amb les dades bancàries on ingressar l'import de la transmissió 


Accions del document