CERTIFICAT DE DADES CADASTRALS.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Direcció General de Cadastre.
 • Lloc de presentació: Departament de Gestió Tributària.
 • Destinatari. Qui ho pot demanar: Persona física o jurídica.
 • Normativa legal:
  • - Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
  • - Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
  • - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques y del Procediment Administratiu Comú.
  • - Resolució de 28 d'abril , de la Direcció General de Cadastre, per la qual s'aproven els programes i aplicacions informàtiques per la consulta de les dades cadastrals y l'obtenció de certificats cadastrals informàtics.
  • - Resolució de 29 de març de 2005, de la Direcció General de Cadastre, per la qual s'aprova el règim d'establiment i funcionament dels Punts d'Informació Cadastral.
 • Preu / taxes: Sense taxes.

Com es fa

 • Documentació necessària:

  SOL·LICITUD DE DADES NO PROTEGIDES: consulta lliure i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.

   SOL·LICITUD DE DADES PROTEGIDES: consulta i certificació electrònica de dades cadastrals protegides i de cartografia digital per titulars cadastrals i representants o autoritzats per aquests.

  • Documentació necessària per accés pel titular cadastral: fotoc. DNI.
  • Documentació necessària per accés per un representant del titular cadastral: representació acreditada mitjançant poder notarial que contempli expressament facultats d'intervenció davant l'administració, fotoc. DNI del representant i fotoc. DNI del titular cadastral.     
  • Documentació necessària per accés amb autorització del titular cadastral: autorització (hi ha model) amb signatura de l'autoritzant (titular cadastral) i de l'autoritzat , fotoc DNI de l'autoritzant i fotoc. DNI de l'autoritzat.

Accions del document