COMUNICACIÓ D'OBERTURA D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

 

Tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic aquells que són cedits pel seu propietari a tercers, a canvi de contraprestació econòmica, en condicions d’immediata disponibilitat, per un període màxim de 31 dies.

El titular de l'activitat és la persona propietària de l'habitatge. Se cedeixen sencers i han de disposar de la cèdula d'habitabilitat i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general. 


Característiques

 

Unitat tramitadora: Promoció econòmica - Activitats

Lloc de presentació: 

Les persones físiques i jurídiques estan obligades a presentar les sol·licituds (altes, baixes i canvis de titularitat dels Habitatges d’Ús Turístic) per mitjans electrònics a través de la web Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a l’adreça:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/habitatges_d_us_turistic/seu electrònica.


No us heu d’adreçar a l’ajuntament per efectuar aquests tràmits, ni presencialment, ni telemàticament.

Les sol·licituds les ha de fer la persona titular de l’habitatge (no pot fer-les l’empresa gestora ni de manteniment) o bé la persona -física o jurídica- que n’ostenta la  representació legal acreditada mitjançant el document corresponent, que haurà de presentar.


Destinatari, qui ho pot demanarPersona física o jurídica

 
Normativa legal
 
 
 
 
 
Preu / taxes
 

Les taxes que es deriven del tràmit cal fer-les efectives per algun dels mitjans següents:

1.- Amb targeta bancària: El pagament amb targeta bancària s’ha de fer a través de la passarel·la de pagament que es troba a la web municipal i a la qual podeu accedir al següent enllaç: https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html

2.-Per transferència bancària on-line: A través de la vostra entitat bancària podeu efectuar el pagament per transferència bancaria al número de compte de l’Ajuntament següent:

IBAN AJUNTAMENT ROSES:    ES46 2100 0138 8702 0047 4394

En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
            - HUT + el nom i número de carrer de l'habitatge. 

En aquest cas que envieu adjunta a la sol·licitud una còpia del comprovant de pagament per aquest mitjà. 

A la transferència, caldrà indicar el codi de la carta de pagament que se us ha facilitat.

3.- Presencialment, amb un ingrés al número de compte de l’Ajuntament abans indicat a qualsevol de les oficines de l’entitat bancària de «La Caixa».

IMPORTANT:

NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S’HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES I/O IMPOSTOS ABANS DESCRITS.

Les taxes a auto liquidar per aquest tràmit són les següents:

- Procediment de Comunicació d'obertura per l'inici d'una activitat d'habitatge d'ús turístic 

 

 

449,13 €

- Procediment de transmissió d'una activitat sotmesa a comunicació d'obertura d'una activitat d'habitatge d'ús turístic

 

      94,50 €

- Procediment de modificació d'una activitat existent d'habitatge d'ús turístic

 

78,69 €


Com es fa

 

Els habitatges d’ús turístic requereixen la corresponent comunicació d'obertura d’una activitat davant de l'òrgan competent (Generalitat de Catalunya, Departament d'Empresa i Treball), subscrita pel propietari (no pot fer-la l’empresa gestora ni de manteniment) o bé la persona -física o jurídica- que n’ostenta la representació legal acreditada mitjançant el document corresponent.

 

Documentació necessària per tramitar una comunicació d'obertura d'una activitat econòmica d'habitatge d'ús turístic

Formulari degudament emplenat electrònicament (via on-line): https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/habitatges_d_us_turistic/seu electrònica.

 

Documentació necessària per tramitar un canvi de titularitat d'una activitat econòmica d'habitatge d'ús turístic: 

Formulari degudament emplenat electrònicament (via on-line): https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/habitatges_d_us_turistic/seu electrònica.

 

Documentació necessària per tramitar una modificació d'activitat econòmica d'habitatge d'ús turístic: 

Formulari degudament emplenat (instància genèrica)

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:  

  1. Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). (cliqueu el link)
  2. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).

 

Documentació necessària per tramitar la baixa d'una activitat econòmica d'habitatge d'ús turístic: 

Formulari degudament emplenat electrònicament (via on-line):

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/habitatges_d_us_turistic/ 

 

Observacions

Un cop registrat l'habitatge, s’haurà de comunicar a l’ajuntament qualsevol variació en les dades que indiqueu a la sol·licitud (transmissió de la propietat, etc..)

Termini de resolució

No hi ha resolució.

Silenci administratiu

No opera

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Obtenció del número de registre

Els habitatges d’ús turístic s’inscriuen en el Registre de Turisme de Catalunya. A aquests efectes, la Generalitat de Catalunya tramita directament les altes, baixes i canvi de titularitat dels habitatges d’ús turístic situats en el nostre terme municipal.

Un cop registrada la comunicació a traves de la web del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya rebrà una resposta especificant que "Per completar aquest tràmit i iniciar l'activitat cal abonar la taxa municipal que li requerirà l'ajuntament corresponent. Per a obtenir més informació sobre la taxa ha de contactar amb l'ajuntament o visitar la seva seu electrònica. "

Un cop finalitzi la tramitació, la Generalitat de Catalunya li farà arribar el Document acreditatiu de la inscripció del HUT a l’RTC al correu electrònic indicat a la comunicació d'obertura.

Les persones físiques i jurídiques titulars d’un HUT estan obligades a rebre notificacions i comunicacions electròniques per part de l’Administració. A aquest efecte s'hauran de donar d'alta a la Carpeta electrònica de l'oficina virtual de tràmits de la Generalitat. Trobareu informació sobre com s’accedeix a la Carpeta electrònica en la secció Com tramitar en línia.

 

Altra informació d'interès

1. Les administracions públiques disposen de plataformes tecnològiques que permeten la verificació del compliment de les dades comunicades.

2. Si en la revisió del compliment dels requisits formals de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l’inici de l’activitat, s’ha d’iniciar d’ofici un procediment d’esmena de requisits formals, per mitjà de la notificació del requeriment a la persona interessada, per tal que esmeni les deficiències en el termini de deu dies a comptar de la notificació, sens perjudici de la incoació del procediment sancionador corresponent.

3. Als efectes d’aquesta llei, la inexactitud, la falsedat o l’omissió són de caràcter essencial en els supòsits següents:

a) Si les dades consignades no permeten d’identificar degudament el titular i l’activitat exercida, ni les característiques que siguin rellevants per a determinar la normativa aplicable.

b) Si les dades consignades no són certes i s’han alterat voluntàriament per tal d’atribuir a la comunicació algun dels elements o requisits essencials necessaris.

c) Si l’activitat no disposa d’alguna de les llicències o comunicacions sectorials o urbanístiques necessàries.

d) Si no es presenta la documentació necessària o bé aquesta no s’adequa a l’objecte o a les finalitats de l’activitat.

4. Si els defectes detectats s’han esmenat o si, en vista de les al·legacions presentades, l’Administració determina la manca de defecte, s’ha de posar fi al procediment de comprovació.

 

 


Accions del document