Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

COMUNICACIÓ D'OBERTURA D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

 

Tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic aquells que són cedits pel seu propietari a tercers, a canvi de contraprestació econòmica, en condicions d’immediata disponibilitat, per un període màxim de 31 dies.

El titular de l'activitat és la persona propietària de l'habitatge. Se cedeixen sencers i han de disposar de la cèdula d'habitabilitat i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general. 

 

 


Característiques

 

Unitat tramitadora: Promoció econòmica - Activitats

Lloc de presentació: 

Les persones físiques i jurídiques estan obligades a presentar les sol·licituds (altes, baixes i canvis de titularitat dels Habitatges d’Ús Turístic) per mitjans electrònics a través de la web Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a l’adreça:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/habitatges_d_us_turistic/seu electrònica.


No us heu d’adreçar a l’ajuntament per efectuar aquests tràmits, ni presencialment, ni telemàticament.

Les sol·licituds les ha de fer la persona titular de l’habitatge (no pot fer-les l’empresa gestora ni de manteniment) o bé la persona -física o jurídica- que n’ostenta la  representació legal acreditada mitjançant el document corresponent, que haurà de presentar.


Destinatari, qui ho pot demanarPersona física o jurídica

 
Normativa legal
 
 
 
 
 
Preu / taxes
 
En el moment que efectueu el tràmit corresponent al web Canal Empresa de la Generalitat, encara no podreu efectuar el pagament. Per poder efectuar el preceptiu pagament haureu d’esperar a rebre la corresponent carta de pagament per part de l’Ajuntament de Roses, la qual se us serà tramesa a l’adreça de correu electrònic que heu comunicat en la sol·licitud original.
 

IMPORTANT:

NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S’HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES I/O IMPOSTOS.

Les taxes a auto liquidar per aquest tràmit són les següents:

- Procediment de Comunicació d'obertura per l'inici d'una activitat d'habitatge d'ús turístic 

 

 

449,13 €

- Procediment de transmissió d'una activitat sotmesa a comunicació d'obertura d'una activitat d'habitatge d'ús turístic

 

      94,50 €

- Procediment de modificació d'una activitat existent d'habitatge d'ús turístic

 

78,69 €


Com es fa

 

Els habitatges d’ús turístic requereixen la corresponent comunicació d'obertura d’una activitat davant de l'òrgan competent (Generalitat de Catalunya, Departament d'Empresa i Treball), subscrita pel propietari (no pot fer-la l’empresa gestora ni de manteniment) o bé la persona -física o jurídica- que n’ostenta la representació legal acreditada mitjançant el document corresponent.

 

Documentació necessària per tramitar una comunicació d'obertura d'una activitat econòmica d'habitatge d'ús turístic

Formulari degudament emplenat electrònicament (via on-line): https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/habitatges_d_us_turistic/seu electrònica.

Quan empleneu la vostra sol·licitud d'alta d'un Habitatge d'Ús Turístic a través del web Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, heu de tenir en compte el següent:

-Si heu comprat l'habitatge per al qual sol·liciteu l'alta fa menys de tres mesos, haureu d'adjuntar a la vostra sol·licitud l'escriptura de compravenda escanejada.
-Si actueu com a representant d'una persona o d'una societat, haureu d'adjuntar a la vostra sol·licitud el document acreditatiu de la representació vàlid.
-Atès que es tracta d'un procediment electrònic, és molt important que comuniqueu una adreça de correu electrònica correcta i que estigui en funcionament.
-També cal que comuniqueu almenys un número, fix o mòbil, de la xarxa telefònica espanyola."

Documentació necessària per tramitar un canvi de titularitat d'una activitat econòmica d'habitatge d'ús turístic: 

Formulari degudament emplenat electrònicament (via on-line): https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/habitatges_d_us_turistic/seu electrònica.

Quan empleneu la vostra sol·licitud de canvi de titularitat d'un Habitatge d'Ús Turístic a través del web Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, heu de tenir en compte el següent:

-Si heu comprat l'habitatge per al qual sol·liciteu el canvi de titularitat fa menys de tres mesos, haureu d'adjuntar a la vostra sol·licitud l'escriptura de compravenda escanejada.
-Si actueu com a representant d'una persona o d'una societat, haureu d'adjuntar a la vostra sol·licitud el document acreditatiu de la representació vàlid.
-Atès que es tracta d'un procediment electrònic, és molt important que comuniqueu una adreça de correu electrònica correcta i que estigui en funcionament.
-També cal que comuniqueu almenys un número, fix o mòbil, de la xarxa telefònica espanyola."

Documentació necessària per tramitar una modificació d'activitat econòmica d'habitatge d'ús turístic: 

Formulari degudament emplenat electrònicament (via on-line): 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Habitatges-dus-turistic-00008?moda=3

Les dades a modificar són:

- La capacitat de l'habitatge.

- La raó social de l'empresa d'assistència i manteniment.

- El telèfon de contacte d'atenció immediata de consultes i incidències.

Documentació necessària per tramitar la baixa d'una activitat econòmica d'habitatge d'ús turístic: 

Formulari degudament emplenat electrònicament (via on-line):

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/habitatges_d_us_turistic/ 

 Quan empleneu la vostra sol·licitud de baixa d'un Habitatge d'Ús Turístic a través del web Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, heu de tenir en compte el següent:

-Si heu comprat l'habitatge per al qual sol·liciteu la baixa fa menys de tres mesos, haureu d'adjuntar a la vostra sol·licitud l'escriptura de compravenda escanejada.
-Si actueu com a representant d'una persona o d'una societat, haureu d'adjuntar a la vostra sol·licitud el document acreditatiu de la representació vàlid.
-Atès que es tracta d'un procediment electrònic, és molt important que comuniqueu una adreça de correu electrònica correcta i que estigui en funcionament.
-També cal que comuniqueu almenys un número, fix o mòbil, de la xarxa telefònica espanyola."

 

FAQS

1. Què he de fer si vull llogar el meu habitatge?

Demanar una llicència d'Habitatge d'Ús Turístic i pagar les taxes.

2. Com es demanen les llicències d'Habitatges d'Ús Turístic?

És un tràmit que cal fer per internet. No es pot fer presencialment a l'Ajuntament.

3. Què necessito per poder fer el tràmit per internet?

Heu de disposar d'un certificat digital. Trobareu la informació a:

https://www.roses.cat/tramits/idcat-obtencia-de-la-identitat-digital-del-ciutada

4. Un cop tingui el certificat digital, a quin web he d'entrar?

https://canalempresa.gencat.cat/ca/03_sectors_d_activitat/06_hostaleria_i_turisme/establiments_turistics/habitatges_d_us_turistic/

5. Quines taxes hauré de pagar?

Per a una alta: 449, 13 €.
Per un canvi de titularitat: 94, 50 €
Per a una modificació de dades: 79, 63 €
Les baixes són gratuïtes.

6. On se m'enviarà la carta de pagament?

A l'adreça de correu electrònic que hagueu indicat a la sol·licitud.

7. On rebré el document amb el meu número de llicència?

A l'adreça de correu electrònic que hagueu indicat a la sol·licitud.

 

 

Per més informació:

https://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/turisme/professionals_turisme/emo_empreses_establiments_turistics/emo_empreses_turistiques_allotjament/emo_habitatges_us_turistic/faq/

 

Observacions

Un cop registrat l'habitatge, s’haurà de comunicar a l’ajuntament qualsevol variació en les dades que indiqueu a la sol·licitud (transmissió de la propietat, etc..)

Termini de resolució

No hi ha resolució.

Silenci administratiu

No opera

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Obtenció del número de registre

Els habitatges d’ús turístic s’inscriuen en el Registre de Turisme de Catalunya. A aquests efectes, la Generalitat de Catalunya tramita directament les altes, baixes i canvi de titularitat dels habitatges d’ús turístic situats en el nostre terme municipal.

Un cop registrada la comunicació a traves de la web del Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya rebrà una resposta especificant que "Per completar aquest tràmit i iniciar l'activitat cal abonar la taxa municipal que li requerirà l'ajuntament corresponent. Per a obtenir més informació sobre la taxa ha de contactar amb l'ajuntament o visitar la seva seu electrònica. "

Un cop finalitzi la tramitació, la Generalitat de Catalunya li farà arribar el Document acreditatiu de la inscripció del HUT a l’RTC al correu electrònic indicat a la comunicació d'obertura.

Les persones físiques i jurídiques titulars d’un HUT estan obligades a rebre notificacions i comunicacions electròniques per part de l’Administració. A aquest efecte s'hauran de donar d'alta a la Carpeta electrònica de l'oficina virtual de tràmits de la Generalitat. Trobareu informació sobre com s’accedeix a la Carpeta electrònica en la secció Com tramitar en línia.

 

Altra informació d'interès

1. Les administracions públiques disposen de plataformes tecnològiques que permeten la verificació del compliment de les dades comunicades.

2. Si en la revisió del compliment dels requisits formals de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l’inici de l’activitat, s’ha d’iniciar d’ofici un procediment d’esmena de requisits formals, per mitjà de la notificació del requeriment a la persona interessada, per tal que esmeni les deficiències en el termini de deu dies a comptar de la notificació, sens perjudici de la incoació del procediment sancionador corresponent.

3. Als efectes d’aquesta llei, la inexactitud, la falsedat o l’omissió són de caràcter essencial en els supòsits següents:

a) Si les dades consignades no permeten d’identificar degudament el titular i l’activitat exercida, ni les característiques que siguin rellevants per a determinar la normativa aplicable.

b) Si les dades consignades no són certes i s’han alterat voluntàriament per tal d’atribuir a la comunicació algun dels elements o requisits essencials necessaris.

c) Si l’activitat no disposa d’alguna de les llicències o comunicacions sectorials o urbanístiques necessàries.

d) Si no es presenta la documentació necessària o bé aquesta no s’adequa a l’objecte o a les finalitats de l’activitat.

4. Si els defectes detectats s’han esmenat o si, en vista de les al·legacions presentades, l’Administració determina la manca de defecte, s’ha de posar fi al procediment de comprovació.

 

 


Accions del document