DECLARACIÓ RESPONSABLE D'HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC

Tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic aquells que són cedits pel seu propietari a tercers,  a canvi de contraprestació econòmica, en condicions d’immediata disponibilitat, per un període màxim de 31 dies, dues o més vegades l'any.

El titular de l'activitat és la persona propietaria de l'habitatge, encara que la comercialització es pugui encarregar a una persona física o jurídica a la qual prèviament se li ha encomanat la gestió.

Se cedeixen sencers i han de disposar de la cèdula d'habitabilitat i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general. 


Característiques

Unitat tramitadora: Promoció econòmica - Activitats

Lloc de presentació: 

Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.

Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant, caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna. A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el Servei d'Atenció al Ciutadà, o bé de forma electrònica (cliqueu el link).

Destinatari, qui ho pot demanarPersona física o jurídica
 
Normativa legal
 
Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.(DOGC núm. 6268 de data 5 de desembre de 2012).
 
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica (DOGC núm. 6920, de data 24 de juliol 2015).
 

Preu / taxes

Les taxes que es deriven del tràmit cal fer-les efectives per algun dels mitjans següents:

- Si es presenta electrònicament (via on line): El pagament s'ha d'efectuar en el moment d'omplir la instància en la plataforma de pagament.

- Si es presenta presencialment (Registre d'entrada de l'Ajuntament):

1.- Amb targeta bancària: El pagament amb targeta bancària s’ha de fer a través de la passarel·la de pagament que es troba a la web municipal i a la qual podeu accedir al següent enllaç: https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html

2.-Per transferència bancària on-line: A través de la vostra entitat bancària podeu efectuar el pagament per transferència bancaria al número de compte de l’Ajuntament següent:

IBAN AJUNTAMENT ROSES:    ES46 2100 0138 8702 0047 4394

En realitzar la transferència cal indicar, com a concepte de la transferència, les següents dades: 
            - HUT + el nom i número de carrer de l'habitatge. 

En aquest cas que envieu adjunta a la sol·licitud una còpia del comprovant de pagament per aquest mitjà. 

A la transferència, caldrà indicar el codi de la carta de pagament que se us ha facilitat.

3.- Presencialment, amb un ingrés al número de compte de l’Ajuntament abans indicat a qualsevol de les oficines de l’entitat bancària de «La Caixa».

IMPORTANT:

NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S’HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES I/O IMPOSTOS ABANS DESCRITS.

Les taxes a autoliquidar per aquest tràmit són les següents:

- Procediment de Declaració responsable per l'inici d'una activitat innòcua d'habitatge d'ús turístic 

 

449,13 €

- Procediment de transmissió d'activitat sotmesa a Declaració  responsable d'una activitat innòcua d'habitatge d'ús turístic       94,50 €

- Procediment de modificació d'una activitat innòcua existent d'habitatge d'ús turístic

 

78,69 € 


Com es fa

Els habitatges d’ús turístic requereixen la corresponent declaració responsable d’activitat davant l’ajuntament competent, subscrita pel propietari i també, si escau, per la persona física o jurídica gestora a qui prèviament el propietari hagi encomanat la gestió de l’habitatge en qüestió.

Documentació necessària per tramitar una declaració responsable d'obertura d'activitat econòmica innòcua d'habitatge d'ús turístic

Formulari degudament emplenat.
- Si es presenta electrònicament (via on line):  Inicieu el tràmit clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment (Registre d'entrada de l'Ajuntament): Presentar el model de declaració responsable d'inici d'una activitat d'habitatge d'ús turístic del compliment dels requisits legals. 

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:  

  1. Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). (cliqueu el link)
  2. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).

 

Documentació necessària per tramitar un canvi de titularitat d'una activitat econòmica innòcua d'habitatge d'ús turístic: 

Formulari degudament emplenat.
- Si es presenta electrònicament (via on line):  Inicieu el tràmit clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment (Registre d'entrada de l'Ajuntament): Presentar el model de declaració responsable assenyalant en l’apartat Tipologia, "Canvi de titularitat de l’activitat" d'una activitat d'habitatge d'ús turístic del compliment dels requisits legals.

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:  

  1. Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). (cliqueu el link)
  2. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).
  3. Renúncia del titular de la llicència i acceptació de la titularitat de la llicència per part del sol·licitant

 

Documentació necessària per tramitar una modificació d'activitat econòmica innòcua d'habitatge d'ús turístic: 

Formulari degudament emplenat.
- Si es presenta electrònicament (via on line):  Inicieu el tràmit clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment (Registre d'entrada de l'Ajuntament): Presentar el model de declaració responsable assenyalant en l’apartat Tipologia, "Modificació d’una activitat existent" d'una activitat d'habitatge d'ús turístic del compliment dels requisits legals.

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:  

  1. Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). (cliqueu el link)
  2. Justificant de pagament de les taxes municipals corresponents (vegeu l'import a pagar i com fer el pagament a l'apartat "Característiques", subapartat "Preu", d'aquest tràmit).

 

Documentació necessària per tramitar la baixa d'una activitat econòmica innòcua d'habitatge d'ús turístic: 

Model d'instància genèrica correctament emplenat i indicant el núm. de HUT.

- Si es presenta electrònicament (via on line): vegeu el model d'instància clicant aquí (requereix autenticació).
- Si es presenta presencialment: vegeu el model d'instància clicant aquí.

Amb la instància cal adjuntar-hi, OBLIGATÒRIAMENT, la següent documentació:  

  1. Acreditació de la representació (en el supòsit que s'actuï per mitjà de representant). (cliqueu el link)

 

Observacions

Un cop registrat l'habitatge, s’haurà de comunicar a l’ajuntament qualsevol variació en les dades que indiqueu a la sol.licitud (transmissió de la propietat, etc..)

Termini de resolució

No hi ha resolució.

Silenci administratiu

No opera

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Obtenció del número de registre

Els habitatges d’ús turístic s’inscriuen en el Registre de Turisme de Catalunya. A aquests efectes, l'ajuntament tramet a l’Administració de la Generalitat de Catalunya les altes, baixes i modificacions de dades dels habitatges d’ús turístic situats en el seu terme municipal.

Un cop finalitzi la tramitació, la Generalitat de Catalunya li farà arribar el Document acreditatiu de la inscripció del HUT a l’RTC al correu electrònic indicat a la declaració responsable.

Les persones jurídiques titulars d’un HUT estan obligades a rebre notificacions i comunicacions electròniques per part de l’Administració. A aquest efecte s'hauran de donar d'alta a la Carpeta electrònica de l'oficina virtual de tràmits de la Generalitat. Trobareu informació sobre com s’accedeix a la Carpeta electrònica en la secció Com tramitar en línia.

Altres

El propietari i propietària, o la persona gestora en qui delegui ha de liquidar a l'Agència tributària de Catalunya, de manera semestral, l'impost sobre estades en establiments turístics.

El propietari i propietària, o la persona gestora en qui delegui ha de remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen, d’acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable. 

Altra informació d'interès

Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, de qualsevol dada consignada en aquest document comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.

Aquest procediment d’esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.

Un cop efectuada la declaració responsable per part del titular de l’habitatge l’Ajuntament inscriurà l’activitat declarada al Registre municipal d’activitats. 


DocumentsAccions del document