INSCRIPCIÓ O MODIFICACIÓ EN EL PADRÓ D'HABITANTS

Es poden donar d’alta en el padró d’habitants de Roses les persones que així ho sol·licitin i que acreditin degudament la residència en el domicili en el qual volen empadronar-se; ciutadans nacionals o estrangers provinents d’un altre municipi de l’estat espanyol o d’un altre país, així com les altes per naixement.


Característiques

Lloc de presentació de la sol.licitud: Servei d'atenció a la ciutadania

Destinatari. Qui ho pot demanar:

 • - Les persones majors d'edat que procedeixin d'un altre municipi de l'estat espanyol o de l'estranger i que vulguin fixar la seva residència habitual a Roses.
 • - Persones empadronades que hagin de donar d'alta el naixement del seu fill o la seva filla.
 • - Els representants legals dels menors d'edat o de persones incapacitades legalment.


Normativa Legal:

 • - Resolució de 16 de març de 2015, de la subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntament sobre gestió del padró municipal
 • - Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
 • - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • - Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local.
 • - Real Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la UE i d'altres estats part en l'acord sobre l'espai Econòmic Europeu.
 • - Codi Civil

Com es fa

Documents necessaris:

 • - Document acreditatiu de la identitat
 • - Llibre de família
 • - Títol que legitimi l’ocupació de l’habitatge, o documents anàlegs.
 • - Caldrà indicar a la sol·licitud el nivell d'estudis assolit.
 • - Telèfon mòbil
 • - Correu electrònic

 

Documents acreditatius de la identitat del sol·licitant major d’edat:

Espanyols:

 • - DNI en vigor

 

Estrangers UE, Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa:

 • - Passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència
 • - Document acreditatiu de la identitat expedit per les autoritats del país de procedència en vigor
 • - Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió acompanyat del passaport o el document d’identitat en vigor

 

Estrangers d'estats diferents dels anteriors:

 • - Targeta d’identitat d’estranger on figura el NIE.
 • - Passaport en vigor expedit per les autoritats del país de procedència.

 

 Documents acreditatius de la identitat dels menors d’edat:

Espanyols:

 • - Llibre de família
 • - Certificat de naixement
 • - DNI (obligatori a partir de 14 anys)

 

Estrangers:

 • - Nascuts a Espanya: llibre de família
 • - Fora d’Espanya: mateixos documents d’identificació que els majors d’edat

 

Altres documents, segons el cas:

Si el menor s’ha d’empadronar amb un dels pares, serà necessari aportar un dels documents següents:

 • - En cas de separació, divorci, tutela, acolliment o adopció, s’haurà d’aportar el corresponent conveni regulador, sentència o acta judicial on s’atorga la guarda i custòdia.
 • - En cas que no existeixi sentència de separació o conveni regulador en el qual consti les dades de guarda i custòdia del menor, autorització signada pel progenitor que no s’empadrona amb el menor, juntament amb la fotocòpia del document d’identitat del dit progenitor.

 

Documents relatius al domicili:

Propietaris:

 • - Escriptura de propietat
 • - Acceptació d’herència
 • - Contracte compravenda
 • - Nota del registre
 • - IBI

 

No propietaris:

 • - Contracte vigent d'arrendament d'habitatge per a ús de residència habitual i l'últim rebut de lloguer.
 • - Establiments col·lectius (residències, convents, hotels, pensions...): autorització  i fotocòpia DNI de la persona que ostenta la direcció d'aquest.

 

Altres situacions:

 • - Si la persona s’empadrona en un domicili en el qual consta ja empadronada la persona titular del contracte de lloguer, haurà d’aportar autorització i còpia del document d’identitat del titular del contracte de lloguer empadronat, contracte de lloguer i últim rebut de lloguer pagat.
 • - Si la persona que autoritza, titular del contracte de lloguer, no està empadronada a l’habitatge, no pot autoritzar ningú a empadronar-se. En aquest cas haurà d’autoritzar el propietari de l’habitatge.

 

Per a qualsevol altra situació i/o aclariment de documentació, demaneu la informació al Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC).

 

L’Ajuntament està facultat per a requerir la presentació de documents addicionals i efectuar les comprovacions que cregui oportunes per confirmar la veracitat de les dades.

 Accions del document