DENÚNCIES GOVERNATIVES, SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT


Característiques

 • Òrgan de resolució: Servei Català de Trànsit
 • Lloc de presentació:
 • Servei d'atenció ciutadana: En el cas que es presenti a l'ajuntament de Roses l'escrit d'al·legacions, el servei de la Policia Local ho tramet cap el Servei Català de Trànsit que és l'Òrgan instructor tal i com consta al revers de l'imprés de la denúncia.
 • Al  registre del  Servei Català de trànsit.
 • A qualsevol oficina administrativa (autonòmica o estatal): L’administració té obligació de donar trasllat a l’organisme competent de qualsevol escrit presentat a les seves oficines. A l’efecte de computar terminis, té validesa el segell de registre d’entrada de l’escrit a qualsevol d’aquestes oficines administratives.
 • Mitjançant correu administratiu certificat: Cal anar a una oficina de Correus amb el document en un sobre sense tancar per tal que el funcionari de correus pugui posar en el document el segell i la data de certificat, que serà la vàlida a l’efecte de computar si l’escrit s’ha presentat en termini o no. Un cop segellat l’escrit s’ha de tancar el sobre i remetre’l a l’organisme competent mitjançant correu certificat.
 • Telemàticament, mitjançant aquest enllaç, que us adreça a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat. Cal tenir en compte que és necessari que es disposi de contrasenya o d’un certificat digital.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 • Normativa legal:
 • Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i modificacions posteriors.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la que es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria Sancionadora.
 • Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s'aprova el Reglament general de circulació.
 • Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel que s'aprova el Reglament general de conductors.
 • Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel que s'aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, en tot allò que sigui aplicable.
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
 • Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs.
 • Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s'aprova el Reglament General de Recaptació.
 • Preu / taxes: Tràmit gratuït.
 • Termini màxim de la durada del procediment:
 • Recordeu que si s’efectua el pagament amb descompte les al·legacions es tindran per no presentades.
 • Per presentar un escrit d’AL·LEGACIONS la persona interessada disposa d’un termini de 20 dies naturals a comptar des del dia següent a la notificació.
 • Per presentar un RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ es disposa d’un termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució sancionadora.
 • Per presentar un RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ es disposa de dos terminis segons els supòsits:
 • Té un termini de 4 anys des de la data de notificació de la resolució impugnada en cas que en dictar-los, s’hagi incorregut en un “error de fet”, que resulti dels mateixos documents incorporats a l’expedient.
 • Té un termini de 3 mesos, a comptar des del coneixement dels documents o des que la sentència judicial sigui ferma en els següents casos:
 • a) Quan apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l’assumpte que, encara que siguin posteriors, evidenciïn l’error de la resolució contra la qual es recorre;
 • b) Si en la resolució han influït essencialment documents o testimonis declarats falsos per sentència judicial ferma, anterior o posterior a la resolució;
 • c) Quan la resolució s’hagi dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o d’una altra conducta punible
 • Per presentar un RECURS DE REPOSICIÓ contra la provisió de constrenyiment es disposa d’un termini d’1 mes des de la recepció de la notificació de la provisió de constrenyiment.
 • La interposició del recurs no suspèn la execució de la sanció i els efectes que s’en deriven (pèrdua de punts).
 • Efectes del silenci: Silenci administratiu negatiu.
 • Requisits a complir:
 • Haver estat sancionat o haver rebut una sanció de trànsit.

 

 

 

 

 

 


Com es fa

 • Documentació necessària:
 • Escrit d'al·legacions
 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Fotocòpia de la denúncia.
 • Qualsevol altra documentació que considereu pertinent per fonamentar les al·legacions.
 • Documentació resultant: Notificació SCT.
 • Quan es pot sol·licitar? Durant tot l'any.
 • Observacions
 •  Si voleu consultar l’estat del vostre expedient sancionador, podeu fer-ho mitjançant aquest enllaç
 • La consulta de fotografies de trànsit es fa presencialment en les dependències del Servei Català de Trànsit.
 • Tràmit pas a pas:
 • Al·legacions: Les al·legacions es presenten en un escrit dirigit a l'òrgan instructor de l’expedient sancionador, amb aportació i/o proposició de les proves que la persona interessada consideri pertinents per a la seva defensa.
 • Recursos:  El recurs potestatiu de reposició s’interposa contra la resolució sancionadora pel procediment ordinari (aquells en què es van formular al·legacions i no es va efectuar el pagament amb descompte) davant la persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit. Aquest recurs és potestatiu per la qual cosa es pot escollir entre presentar-lo o interposar directament un recurs contenciós administratiu davant del jutjat corresponent. La interposició del recurs no suspèn la execució de la sanció i els efectes que se’n deriven (pèrdua de punts).
 • El recurs extraordinari de revisió s'interposa contra els actes ferms en via administrativa, davant el mateix òrgan administratiu que els va dictar, que també és el competent per resoldre, i només quan es doni alguna de les circumstàncies següents:
 • Que en dictar-los s’hagi incorregut en un “error de fet”, que resulti dels mateixos documents incorporats a l’expedient.
 • Quan apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l’assumpte que, encara que siguin posteriors, evidenciïn l’error de la resolució contra la qual es recorre.
 • Que en la resolució hagin influït essencialment documents o testimonis declarats falsos per sentència judicial ferma, anterior o posterior a la resolució.
 • Que la resolució s’hagi dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o d’una altra conducta punible i s’hagi declarat així en virtut de sentència judicial ferma.
 • El recurs de reposició contra la provisió de constrenyiment es pot presentar només quan no s’ha efectuat el pagament d’una sanció en el període voluntari i s’inicia la via de constrenyiment per tal de fer efectiu el deute. Contra la provisió de constrenyiment dictada pel tresorer/a del Servei Català de Trànsit, es pot interposar un recurs de reposició davant el mateix òrgan que la va dictar i només quan s’hagi produït alguna o algunes de les circumstàncies següents:
 • Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir-ne el pagament
 • Sol·licitud d’ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres causes de suspensió del procediment de recaptació
 • Manca de notificació de la liquidació
 • Anul·lació de la liquidació
 • Errada o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la identificació del deutor o del deute constret.
 • Identificació de conductor/a: (enllaç al tràmit de la Generalitat)
 • La identificació del conductor és necessari quan l'administració us ha enviat un requeriment de conductor/a o quan heu rebut un acord d'incoació d'ofici d'un expedient sancionador però no sou la persona que conduïa el vehicle en el moment de la infracció.
 • En cap cas s'ha d'abonar la sanció, si efectueu el pagament amb descompte el procediment finalitzarà i no s'atendrà la identificació. Teniu vint dies naturals per contestar, a comptar des de l'endemà del dia que hagi rebut la notificació del requeriment.
 • Incomplir el deure d'identificació del conductor/a a llarg termini és una infracció molt greu. La sanció és el doble de la prevista per a la infracció originària si aquesta és lleu i del triple si és greu o molt greu.

 

 

 


Accions del document