EXEMPCIONS I BONIFICACIONS DELS TRIBUTS MUNICIPALS

Aquest és un resum informatiu de les exempcions i bonificacions aprovades per l’Ajuntament de Roses per l’exercici 2023. Les condicions detallades es troben recollides a les Ordenances fiscals aprovades per 2023.

Per qualsevol informació complementària:
AJUNTAMENT DE ROSES
Secció de gestió tributària

Telèfon: 972 252 400 Fax: 972 255 577
Correu electrònic: gestiotributaria@roses.cat


Característiques

NORMES GENERALS

La concessió de beneficis fiscals pot ser aplicada d’ofici pel mateix Ajuntament o a sol·licitud de la persona interessada. Els primers s’apliquen en l’àmbit i quantia autoritzada per la Llei reguladora de les hisendes locals (veure annex), mentre que els segons, s’aproven o regulen per l’Ajuntament de Roses, d’acord amb les previsions legals establertes.

No es podran reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de l’aplicació dels Tractats Internacionals, així com els establerts en aquestes ordenances fiscals.

La concessió o denegació d’exempcions, reduccions o bonificacions s’ajustarà a la normativa específica de cada tribut, sense que en cap cas es pugui admetre l’analogia per a estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit de les exempcions o bonificacions.

Tret de previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té caràcter pregat, motiu pel qual aquests hauran de ser sol·licitats, mitjançant instància dirigida a l’alcalde/ssa amb la fonamentació que el sol·licitant consideri suficient.

Serà requisit indispensable per a la concessió de beneficis fiscals de concessió potestativa, no tenir deutes en període executiu pel que fa a la unitat de convivència en els casos de taxes i preus públics, llevat que es produeixi el pagament d'aquest deute abans que el padró o liquidació del tribut pel qual es sol.licita el benefici fiscal adquireixi fermesa o que aquest deute tingui concedit el corresponent ajornament o fraccionament, que haurà d'estar al corrent de pagament o estigui vàlidament acordada la seva suspensió. A aquests efectes, s'entendrà com a unitat de convivència la persona o el conjunt de persones empadronades en un domicili, tant si tenen parentiu entre elles, com si no en tenen.

Pel que fa al servei dels casals municipals (punt  I de l’Annex – Quanties dels preus públics de l’ordenança general número 3, Reguladora dels Preus Públics), es podrà gaudir d’una exempció de pagament de l’import, encara que hi hagi deute en període executiu en la unitat de convivència, en els casos on els equips d’atenció primària del departament d’acció social estiguin realitzant una intervenció familiar de manera continuada, previ informe dels serveis socials que així ho justifiqui en base a la situació de risc i de necessitat del servei dels menors, i sempre després d’intentar que es realitzi el pagament del deute o l’ajornament i/o fraccionament en els termes que es detallen al paràgraf anterior.


Amb caràcter general, la concessió de beneficis fiscals no tindrà caràcter retroactiu, per la qual cosa començaran a tenir efecte des del moment en què per primera vegada tingui lloc el meritament del tribut, amb posterioritat a la data de sol·licitud del benefici fiscal. No obstant això, quan el benefici hagi estat sol·licitat abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa, podrà ser concedit sempre que en la data de meritament del tribut concorrin els requisits que habilitin per gaudir-ne.

La fermesa de les liquidacions als efectes únics i exclusius de la sol·licitud no es produirà:

  1. En el cas dels rebuts de cobrament periòdic per padró, fins que transcorri el termini indicat en l’article 19 per a la interposició del recurs de reposició.
  2. En el cas de les liquidacions tributaries, fins que no s’hagin impugnat mitjançant recurs de reposició en el termini d’un mes comptat des del dia següent a la seva notificació.
  3. En cas d’autoliquidacions, fins un mes després de la finalització del termini de presentació.

Quan es tracti de beneficis fiscals que s’han d’atorgar d’ofici, s’aplicaran en el moment de practicar la liquidació, sempre que l’Ajuntament disposi de la informació acreditativa dels requisits exigits per a gaudir-ne.

Els beneficis fiscals concedits a l’empara de les ordenances fiscals d’aquest municipi i que es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre i quan es prevegi la seva concessió a l’ordenança fiscal que resulti d’aplicació en l’exercici objecte de tributació i, en tot cas, el subjecte passiu reuneixi els requisits que s’estableixin per al seu gaudiment en l’ordenança que li sigui d’aplicació. La quantia i abast del benefici fiscal serà, per a cada exercici objecte de tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del tribut per l’exercici que es tracti.

  • Unitat tramitadora : Serveis Econòmics.Accions del document