EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Licitacions de consultoria i assistència tècnica que promou l'ajuntament


Característiques

  • Òrgan de resolució: Depen de la quantia
  • Lloc de presentació: Servei atenció ciutadana (SAC)
  • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
  • Normativa legal: Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny pel qual s'aprova el Text refos de la Llei de contractes de les administracions públiques. Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
  • Preu / taxes: sense taxes.

Com es fa

  • Documentació necessària: Segons plec de condicions que s'aprovi per a cadascuna
  • Documentació resultant:

Accions del document