EXPEDIENTS D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA

L'expropiació d'una finca o part d'aquesta necessària per a l'execució del planejament o d'un projecte urbanístic. Els particulars poden sol·licitar que l'Ajuntament tiri endavant l'expropiació de la seva finca, si es troba dins dels supòsits del paràgraf anterior. També, dins d'aquesta mateixa clau, s'hi troben els expedients d'expropiació forçosa que promou la DG de Carreteres de la Generalitat (Llista béns i drets a expropiar, actes prèvia ocupació, actes de pagament ...).


Característiques

 • Òrgan de resolució: Ple
 • Lloc de presentació:
 • Destinatari, qui ho pot demanar:
 • Normativa legal:
  • Llei d'expropiació forçosa de 1954 (LEF)  i el reglament que la desenvolupa, de 1957 (REF).
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Art. 8, relatiu a la facultat expropiatòria dels ens locals.
 • Preu / taxes: sense taxes.

Com es fa

 • Documentació necessària: Titular de la finca,  situació de la finca,  dades registrals,  dades cadastrals.
 • Documentació resultant: Acta de pagament del preu just i ocupació de la finca

Accions del document