FACTURA ELECTRÒNICA

Presentació de factura electrònica per part dels proveïdors pels serveis prestats a l’Ajuntament de Roses.

Des del 15 de gener de 2015, els proveïdors de l'Ajuntament de Roses que siguin societats anònimes, societats de responsabilitat limitada o unions temporals d'empresa, i la resta d'entitats definides a l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, tenen l'obligació de presentar factures electròniques.

A partir del dia 1 de gener de 2017, amb l'entrada en vigor del pressupost general de l'Ajuntament de Roses per a l'exercici 2017 i, d'acord amb la base d'execució 32a, desapareix l'exempció en virtut de la qual estaven excloses de tramitació electrònica les factures d'import igual o inferior a 5.000,00 € (IVA inclòs).

Així doncs, totes les entitats definides a l'article 4 de la Llei 25/2013 estan obligades a presentar les factures en format electrònic, sigui quin sigui el seu import.

La resta de proveïdors no obligats ni per les disposicions contingudes a la Llei 25/2013, ni per les contingudes a la Llei 39/2015, igualment podran trametre factures electròniques.

Com es fa?

Per presentar una factura electrònica a l'Ajuntament de Roses es podrà seguir l'enllaç relatiu a Facturació Electrònica que trobareu dins del web de l’Ajuntament a través de l'enllaç següent: 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=368

Per a més informació sobre aquest servei podeu accedir al portal del Consorci AOC (Consorci Administració Oberta de Catalunya) a través de l'enllaç següent: 

https://www.aoc.cat/portal-suport/efact-empreses/idservei/efact_empreses/

Què es necessita?

Les factures electròniques s’han d’ajustar al format estructurat factura-e. Per a conèixer els requisits de les factures i les obligacions legals per als emissors, consulteu el portal de facturació electrònica del Ministerio de Industria, Energia y Comercio: 

http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx

Quins són els codis DIR3 de l'Ajuntament de Roses?

Els Codis del Directori Comú d'Unitats i Oficines DIR3 que han de constar, de forma obligatòria, en les factures electròniques dirigides a l’Ajuntament de Roses competents són els següents:

  • Oficina comptable:      L01171523
  • Òrgan gestor:              L01171523
  • Unitat tramitadora:      L01171523

A banda d’aquests codis, serà convenient que les factures electròniques continguin la referència comptable. 

Aquesta referència identifica la despesa en qüestió, així com l’àrea o departament que l’ha tramitada i garanteix al proveïdor que els serveis contractats compten amb l’autorització de Ajuntament i que existeix consignació pressupostària suficient per atendre el pagament de la seva factura. Igualment, facilita la seva tramitació dins de l'Ajuntament, la qual cosa permet optimitzar el termini de pagament. 

Aquesta referència comptable figurarà a la notificació de l’acord de la contractació.

En cas de no disposar d’aquesta referència caldrà dirigir-se a la unitat promotora del contracte per tal que la faciliti.

Hi ha algun termini per a la presentació de la factura en el registre administratiu?

L'article 3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic estableix que el termini per presentar la factura serà de 30 dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació de serveis.

Tràmit gratuït.

Documentació Addicional: 

Guia per a la presentació de factures electròniques a l'Ajuntament de Roses.

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.

 

 
Accions del document