idCAT: OBTENCIÓ DE LA IDENTITAT DIGITAL DEL CIUTADÀ. IdCAT Mòbil.

 


L'idCAT és una identitat digital avançada que assegura la integritat i la confidencialitat de les transaccions electròniques, garantint la identitat dels ciutadans. L'Ajuntament de Roses, com a entitat de registre col.laboradora idCAT, valida la identitat del sol.licitant, de forma prèvia a l'emissió del certificat idCAT per part de l'Agència Catalana de Certificació (CATCert).

Si esteu interessats amb l' IdCAT Mòbil cliqueu aquí. Ara teniu també la possibilitat d'obtenir un idCAT Mòbil per videoidentificació (Servei per a ciutadans majors de 16 anys i autònoms sense targeta sanitària del CatSalut o MUFACE) 


Característiques

 • Lloc de presentació de la sol·licitud: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari. Qui ho pot demanar: Persona física
 • Normativa Legal:
  • Directiva 1999/93/CE, de 13 de desembre, per la qual s'estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica.
  • Directiva 2000/31/CE, de 8 de juny, sobre el comerç electrònic
  • Decisió de 14 de juliol, sobre normes de productes de signatura generalment reconeguts.
  • Llei de signatura electrònica 59/2003.
  • Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança.

Com es fa


Hi ha dues maneres d'obtenir la Identitat Digital (idCAT):

Opció A:

 • - A través del  web de l'Agència Catalana de Certificació es pot accedir a la pàgina de Sol·licitud. En aquesta pàgina trobarem un formulari que ens permetrà introduir les dades necessàries per obtenir la identitat digital.
 • - El ciutadà haurà de personar-se* a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) d'aquest ajuntament per tal que es pugui fer la validació de les dades.

  Tingueu en compte que:
  • - Les “Dades del certificat” han de ser iguals que al seu document identificatiu
  • - No és necessari que les “Dades de contacte” siguin iguals que al seu document identificatiu
  • - No és obligatori indicar el telèfon
  • - Les “Dades de seguretat” serveixen per tal que pugui suspendre el certificat en cas que sigui necessari

 

Opció B:

 • El ciutadà es pot personar* directament a les oficines del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) d'aquest ajuntament.

 

 • Documentació necessària:

  Per obtenir l’idCAT, segons indica la Llei 6/2020, d’11 de novembre, només cal:

  • - Tenir 18 anys o més
  • - Aportar ORIGINAL i fotocòpia d’un dels següents documents identificatius en estat VIGENT:
   • - NIF
   • - NIE (Veure l'apartat NOTES sobre el documents d'identificació )
   • - Passaport

          - Disposar d’una adreça de correu electrònic


  Cal tenir en compte que les administracions que permeten fer tràmits digitals tenen configurades les seves aplicacions per a permetre la tramitació amb els certificats fets amb NIF i NIE; en canvi, no és habitual que permetin l’accés amb certificats expedits a partir d’un passaport o DNI d’altres països. Els tràmits que es poden realitzar amb independència del document acreditatiu del certificat són els que no tenen a veure amb l’administració pública, com per exemple, la signatura de documents.

   

  NOTES sobre els documents d’identificació:

  • - Per emetre l’idCAT només s’accepten els documents identificatius enumerats en el llistat anterior. Hi ha altres documents vàlids, però segons la normativa no són admesos per emetre l’idCAT.
  • - Les persones estrangeres poden acreditar el número de NIE mitjançant l’aportació dels següents documents:
   • - TIE: a més del NIE té una fotografia i, per tant, serveix per emetre l’idCAT amb aquesta targeta. 
   • - Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea: és necessari aportar un altre document oficial amb una fotografia (per exemple passaport o DNI del país d’origen).
  • - Si el document addicional aportat és una TIE, tingueu en compte que segons la normativa aplicable es prorroga la vigència de la targeta TIE fins la resolució de la petició de pròrroga, a condició que la renovació s’hagi sol·licitat fins a 90 dies després de la seva caducitat i estigui pendent d’emetre la corresponent resolució (Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya).


 • Preu/Taxes:: Sense taxes

 • Termini de tramitació: La validació o prevalidació es fa immediatament

Més informació al web www.idcat.cat.

Suport idcat. Aquí trobareu informació com descarregar i instal·lar el certificat en un ordinador Windows o Mac, quins navegadors es poden fer servir, com exportar el certificat per instal·lar-ho en un altre ordinador, possibles problemes i usos del certificat ...

* Es pot prescindir de la presència si la firma continguda a la sol·licitud d'expedició d'un certificat ha estat legitimada notarialment, i en els casos previstos per l'article 13.4 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre i l'article 7.6 de la Llei 6/2020, d’11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança.

 Accions del document