INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS CIUTADANES (RMEC)


Característiques

 • Òrgan de resolució: Alcaldessa presidenta

 • Lloc de presentació:

Les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.

En el supòsit que s'actuï per mitjà de representant caldrà que s'acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.

A aquests efectes, s'entendrà acreditada la representació per apoderament "apud acta" efectuada en el  Servei d'Atenció al Ciutadà o bé de forma electrònica.

 • Destinatari, qui ho pot demanar:

Qualsevol associació legalment constituïda, mitjançant la seva inscripció al registre d'associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que tingui la seu, domicili social o delegació permanent en el terme municipal, no tingui ànim de lucre i el seu objecte social sigui la realització d'activitats i la defensa d'interessos col·lectius de caràcter general o sectorial.

 • Normativa:

- Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.
- Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
- Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Roses.

 • Preu / taxes: Sense taxes
   
 • Termini màxim de durada del procediment:

En el termini de quinze dies des de la sol·licitud d'inscripció, mitjançant ofici de l'alcaldessa, s'inscriurà provisionalment l'entitat al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC), sens perjudici de les ampliacions necessàries per tal de subsanar omissions o defectes de la documentació exigida.

Aquesta inscripció provisional té una validesa d'un any, durant el qual s'haurà de sol·licitar la seva  inscripció definitiva.

La no formulació de la sol·licitud en el termini previst produeix la cancel·lació de la inscripció provisional.

 • Documentació resultant: Ofici de l'alcaldessa
   
 • Efectes del silenci: Positiu

Com es fa

 • Documentació necessària:

PER A LA INSCRIPCIÓ PROVISIONAL

S'ha de presentar instància per mitjans electrònics en la qual es sol·liciti la inscripció provisional en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC) i s'adjunti la següent documentació:

1- Estatuts visats de l'entitat.

2- Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions i/o en altres registres públics on sigui obligatòria la inscripció.

3- Domicili social.

4- Codi d'identificació fiscal (CIF).

5- Acta fundacional.

6- Certificat del nombre de socis.

7- Pressupost de l'any en curs. Es farà constar les subvencions que rep l'entitat o associació.

8- Programa d'activitats de l'any en curs amb detall del cost de cadascuna d'aquestes activiats.

9- Declaració responsable del representant de l'entitat conforme els documents presentats són correctes.

10- Manifestació de si és dóna o no el consentiment perquè es publiqui l'e-mail de l'Associació a la pàgina web de l'Ajuntament de Roses. 

 
No s'exigirà la presentació de documents originals a menys que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora estableixi el contrari. Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin.

PER A LA INSCRIPCIÓ DEFINITIVA

S'ha de presentar instància per mitjans electrònics en la qual es sol·liciti la inscripció definitiva en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC) i es faci constar la voluntat de continuar l'activitat de l'entitat, enumerant els projectes previstos per l'any en curs. 
 
 
 • Obligacions de les entitats:
Les entitats estaran obligades a comunicar a l'Ajuntament de Roses el pressupost i programa anual d'activitats en el mes de gener de cada any. En cas contrari, l'Ajuntament pot procedir a donar de baixa l'entitat del Registre Municipal.

Les entitats estan obligades així mateix a comunicar a l'Ajuntament, a través de la plataforma del Registre d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Roses, qualsevol canvi que es produeixi de les seves dades, en el termini màxim de 3 mesos des que es produeixin.
 
 • Recursos:
Contra la resolució que es dicti, que posi fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
 
No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació que consideri oportú en defensa dels seus interessos.

 


Documents


Accions del document