INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE CATALUNYA (HPO)

La inscripció en aquest registre és necessària tant en el cas de persones interessades en els lloguers que ofereix la Borsa d’Habitatge de Roses, com per aquelles que volen optar a un habitatge de protecció oficial.  El registre permet també la inscripció a les persones amb residència a Roses que vulguin ser adjudicataris d’un dels habitatges amb protecció oficial atorgats per la Generalitat de Catalunya, ja sigui en l’opció de lloguer, com de compra-venda.
Una vegada inscrits, els usuaris reben informació sobre l’oferta existent arreu de Catalunya o dins l’àmbit territorial que sigui del seu interès i, en cas que compleixin els requisits exigits, poden participar en els processos d’adjudicació.


Característiques

 • Lloc de presentació: 
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
 • Normativa: Decret 106/2009 del Registre de sol·licitants d'habitatge protegit
 • Persones que es poden inscriure en el Registre: Es poden inscriure les persones individuals i els representants de les unitats de convivència formades per grups de persones físiques que acreditin conviure efectivament en un mateix domicili o es comprometin a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles.
  Una mateixa persona no pot formar part de dues o més unitats de convivència alhora ni aparèixer al mateix temps en més d’una sol·licitud d’inscripció.
  Les persones que puguin formar part d’una unitat de convivència per raó de parentiu amb el sol·licitant de l’habitatge i es trobin en procés de reagrupament familiar, si tenen dret a obtenir permís de residència a Catalunya i poden acreditar l’inici dels tràmits per a l’exercici d’aquest dret, també es consideren a tots els efectes, membres de la unitat de convivència.
 • Requisits dels sol·licitants:
  • Ser major d’edat o estar emancipat.
  • Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Decret 106/2009.
  • Residir en un municipi de Catalunya; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament en un municipi de Catalunya.
  • Complir el límit d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges.
  • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret 106/2009.
  • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.
  • Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

Com es fa

 • Documentació necessària (original):
  • Sol·licitud degudament omplerta i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat.
  • Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada.
  • DNI i NIE (de tota la unitat de convivència)
  • Llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
  • Certificat d’empadronament amb la indicació de la data d’alta.
  • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, vida laboral, contracte de treball etc.)

  La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d’aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova.

  En cas de persona amb discapacitat cal aportar el certificat de disminució.

  En el cas de ser família nombrosa, cal aportar el carnet que ho acrediti.

DocumentsAccions del document