LLICÈNCIA D'ARMES

Sol·licitud d' autorització o renovació municipal per a la tinença i ús de les armes d' aire comprimit, d' airsoft i paintball.


Característiques

Òrgan de resolució: Decret d’alcaldia.

Lloc de presentació:

Les persones jurídiques:  Estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.

Les persones físiques: Poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà a l' oficina d' assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, número 12) o qualsevol dels altres previstos a l' article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d' octubre del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

En el supòsit que s’actui per mitjà de representant caldrà que s’acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.

A aquests efectes, s’entendrà acreditada la representació per apoderament «apud acta» efectuada en el Servei d’Atenció al Ciutadà, o bé de forma de forma electrònica.

Destinatari, qui ho pot demanar: Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d' obrar d' acord amb les normes civils.

Els/les menors d' edat per a l' exercici i la defensa d' aquells dels seus drets i interessos l' actuació dels quals estigui permesa per l' ordenament jurídic sense l' assistència de la persona que n' exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S' exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l' extensió de la incapacitació afecti l' exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d' afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Normativa legal:

- Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s' aprova el Reglament d' Armes.

- Ordre INT/2860/2012, de 27 de desembre, per la qual es determina el règim aplicable a certes armes utilitzables en les activitats lúdico-esportives de airsoft i paintball.

Preu: Les taxes o els impostos que es deriven del tràmit cal fer-los efectius per algun dels mitjans següents:

- Si es fa electrònicament, mitjançant transferència bancària:

(IBAN AJUNTAMENT ROSES ES46 2100 0138 8702 0047 4394)

- Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.

- Altres sistemes de pagament: Domiciliació bancària.

Les taxes/impost a auto-liquidar per aquest tràmit són les següents:

- Tramitació de llicència per armes d' aire comprimit, per unitat: 17,14 €.

 • Termini màxim de durada del procediment:  3 mesos.
 • Efectes del silenci: Silenci administratiu – Negatiu.
 • Compliment Llei 39/2015

Com es fa.

Documentació necessària:

 • 1. Instància de sol·licitud d' autorització o renovació de targetes d' aire comprimit.
 • 2. Justificant pagament taxes municipals. 
 • 3. Fotocòpia del document identificatiu de la persona interessada
 • 4. Fotocòpia de la factura de compra de l' arma
 • 5. Tres matrius de color groc i 2 de blanques (cartolines) 
 • 6. Fotocòpia de la factura degudament segellada per la botiga on s' especifiqui el nom del titular, marca, model,.núm. de sèrie, categoria (4ª 1ª o bé 4ª 2ª) i calibre de l' arma.
 • 7. Certificat mèdic oficial
 • 8.  Consentiment del pare, mare o tutor/a

Documentació resultant: Notificació Decret Alcaldia i targeta.Accions del document