LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA I CONDUCCIÓ D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Obtenir llicència per a la tinença i conducció d'un animal considerat potencialment perillós.

Segons estableix l’article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos (BOE núm. 202 de 24.08.1999 i DOGC núm. 2948 de 09.08.1999, amb correcció d'errada publicada en el DOGC núm. 3060 de 20.01.2000) tindran la consideració de gossos potencialment perillosos i els serà d’aplicació l’esmentada llei, aquells que presentin una o més de les següents característiques:

 • a) gossos que hagin tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos.
 • b) gossos que han estat adiestrats per a l’atac i la defensa.
 • c) gossos que pertanyin a una de les següents races o els seus creuaments: Bullmastiff, dobermann, dogo argentino, dogo de Burdeos, fila brasileiro, mastín napolitano, pit bull, de presa canari, rottweiler, terrier staffordshire americà i tosa japonés. 

L'article 2.a del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la LLei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos (BOE núm. 74, de 27.03.2002) estableix que tindran la consideració de gossos potencialment perillosos: pit bull terrier, staffordshire bull terrier, american staffodshire terrier, rottweiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu i akita inu.

En tot cas, tindrà la qualificació d’animal perillós i per tant podrà ser comissat i/o sacrificat sense perjudici de la sanció que correspongui al propietari o posseïdor, aquell animal que hagi mossegat o causat lesions greus a persones o a animals. La gravetat de la lesió serà avaluada per un facultatiu competent degudament col.legiat. L’animal podrà ser traslladat a un establiment adequat a càrrec del propietari o a les caneres municipals fins a la resolució de l’expedient sancionador.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Decret d'Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física
 • Normativa legal:
  1. Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/99, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
  2. Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
  3. Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos
 • Preu / taxes:

  Llicències per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos  (RD 287/02, de 22 de març)

   

  78,69 €


Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància (model adjunt)
  • Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir del sol·licitant, és a dir, del propietari de l'animal.
  • Certificat emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia de no haver estat condemnat/-ada per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/-ada per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos.
  • Certificat o declaració jurada (model adjunt) de no haver estat sancionat/-da:
   • a) per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l'article 13.3 de la LLei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos.
   • b) per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l'animal, d'acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
  • Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, amb una cobertura no inferior a 150.253,00 €.
  • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica emès per un centre de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.
  • Declaració jurada del propietari relativa als antecedents d'agressions i violència de l'animal, si n'ha tingut (indicant en cada cas la data de l'incident, el fet ocorregut i la persona o animal agredit), o bé, declaració jurada de no tenir antecedents al respecte (model adjunt)
  • Documentació relativa a la localització de l'espai on s'està l'animal, amb indicació de les mesures de seguretat adoptades:
   • -  Plànol adjunt de l'immoble, amb indicació d'alçada de les tanques i obertures.
   • - Fotografies de tanca, obertures exteriors i espai habilitat o destinat per a l'animal.
   • - Fotografia de la senyalització a l'immoble indicant la presència de gos potencialment perillós.
  • Certificat d'un veterinari conforme:
   • a) L'animal està degudament vacunat.
   • b) L'animal disposa del microxip corresponent, amb el número del mateix.
  • Pagament de les taxes municipals corresponents.
 • Documentació resultant:
  1. Notificació Decret d'Alcaldia
  2. Targeta de llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos


Accions del document