LLICÈNCIA PER A L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER A LA VENDA OCASIONAL D'ARTICLES O PRODUCTES DE TEMPORADA

Ocupació per a la venda ocasional d'articles o productes de temporada.


Característiques

 • Òrgan de resolució: L'atorgament de les llicències és competència de l'alcaldessa qui podrà delegar en la Junta de Govern Local conforme a la legislació vigent (atès l'arti. 25.1 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal en l'activitat hostalera i comercial de Roses).
 • Lloc de presentació: LLOC: Servei d'atenció ciutadana.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física
 • Normativa legal: Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal en l'activitat hostalera i comercial de Roses (BOP de Girona núm. 239, de 15.12.2009).
 • Preu / taxes:

    

  • Autorització per l’ocupació de la via pública: 16,22 €
  • Taxa per ocupació de la via pública: en funció del tipus d’ocupació, dels metres ocupats i dels dies de durada.
 • Termini de tramitació: Un mes (segons l'art. 25.2 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal en l'activitat hostalera i comercial de Roses, el procediment per a la resolució de cada expedient tindrà un termini màxim d'un mes, passat el qual la sol·licitud s'entendrà denegada per silenci administratiu).
 • Tràmit inicial: Els terminis de presentació de sol.licituds, si no se'n determinen altres per part de la Junta de Govern Local, seran entre els quaranta-cinc i els vint dies previs a les dates d'inici de les autoritzacions. Les peticions fora d'aquests terminis seran declarades inadmeses per extemporànies.

Com es fa

 • Documentació necessària: Segons l'art. 24.2 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal en l'activitat hostalera i comercial de Roses:
  1. Instància. 
  2. Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del sol·licitant i,  en el cas de què aquest sigui estranger: fotocòpia dels permisos de treball i de residència, llevat que el sol·licitant estigui donat d'alta a les bases de dades municipals.
  3. Plànol (o croquis) i descripció de l'activitat que sol·licita poder exercir amb indicació de l'ocupació (superfície) sol·licitada.
  4. Justificant conforme s'ha efectuat el pagament de les taxes municipals corresponents.
 • Documentació resultant:
 • Criteris d'ocupació de la via pública per aquestes instal.lacions:

  Segons l'article 22 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal en l'activitat hostalera i comercial de Roses:
  1. Podran sol·licitar llicència per a l'ocupació del domini públic municipal per a la venda ocasional dels següents articles o productes de temporada:
  a) Palmons i rams (la setmana del Diumenge de Rams)
  b) Roses (el dia de Sant Jordi)
  c) Llibres (el dia de Sant Jordi).
  d) Castanyes (des de la darrera setmana d'octubre fins al final de desembre).
  e) Flors (per Tots Sants).
  f) Arbres, motius i altres productes nadalencs (durant el mes de desembre)
  2. Els emplaçaments autoritzables, per a aquestes instal.lacions hauran de reunir els requisits següents:
  a) Que no hi hagi cap establiment comercial permanent amb autorització municipal per a la venda dels productes que es vulguin comercialitzar, dins un radi de 100 metres.
  b) Que la seva ubicació al domini públic municipal no obstaculitzi la circulació de vianants o vehicles  ni el gaudi del mobiliari o dels serveis públics per als ciutadans .
  c) Que la seva ubicació al domini públic municipal no obstaculitzi la visibilitat o l'accés a cap establiment comercial permanent amb autorització municipal.


Accions del document