OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER REALITZAR-HI UNA ACTIVITAT ARTÍSTICA

Dur a terme l'ocupació de via pública per realitzar-hi una activitat artística.


Característiques

 • Òrgan de resolució : Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació : LLOC: Servei d'atenció ciutadana.
 • TERMINI: El termini de presentació de sol·licituds, si no se'n determina un altre per part de la Junta de Govern Local, serà el comprès entre l'1 de gener i el 30 d'abril de cada any. Les peticions fora d'aquest termini seran declarades inadmeses per extemporànies (art. 22.3 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal en l'activitat hostalera i comercial de Roses).
 • Destinatari, qui ho pot demanar : Persona física
 • Normativa legal : Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal en l'activitat hostalera i comercial de Roses (BOP de Girona núm. 127, de 02.07.2012). 
 • Preu / taxes:

   


  Altres ocupacions comercials

   

   

  Categoria especial, per m2 o fracció  i any

  61,73 €

   

  Categoria A, per m2 o fracció  i any

  55,07 €

   

  Categoria B, per m2 o fracció i any

  51,30 €

   

  Categoria C, per m2 o fracció  i any

  26,60 €


  Autorització                                                                                                 16,22 €  

   


Com es fa

 • Documentació necessària :
 • Segons l'art. 23.2 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal en l'activitat hostalera i comercial de Roses: 
  1. Instància i declaració signada pel peticionari d'estar al corrent dels condicionants i preceptes establerts en la present Ordenança. . 
  2. Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del sol·licitant i,  en el cas de què aquest sigui estranger: fotocòpia dels permisos de treball i de residència, llevat que el sol·licitant estigui donat d'alta a les bases de dades municipals. 
  3. Plànol (o croquis) i descripció de l'activitat que sol·licita poder exercir amb indicació de l'ocupació (superfície) sol·licitada. 
  4. Justificant conforme s'ha efectuat el pagament de les taxes municipals corresponents. 
 • Criteris d'ocupació de via pública per realitzar activitats artístiques:
 • Segons l'article 22 de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal en l'activitat hostalera i comercial de Roses:
  1. Podran sol·licitar llicència per a l'ocupació del domini públic municipal per a la producció artística i venda posterior en temporada turística les activitats següents:
  a) Retrats.
  b) Caricatures.
  c) Pintura.
  d) Fotografies.
  e) Altres d'anàlegs.
  2. Els emplaçaments autoritzables, només durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre seran:
  a) Quatre ocupacions a la Riera Ginjolers, concretament a l'espai que hi ha una vegada passada la cruïlla d'aquesta amb el carrer Trinitat i, més concretament, a partir de l'alçada dels núms. 38-42 del carrer.
  b) Quatre ocupacions a la plaça de l'Església.
  c) Quatre ocupacions en altres indrets de la població per a pintors retratistes.
  3. El termini de presentació de sol·licituds, si no se'n determina un altre per part de la Junta de Govern Local, serà el comprès entre l'1 de gener i el 30 d'abril de cada any. Les peticions fora d'aquest termini seran declarades inadmeses per extemporànies.
  4. Les autoritzacions s'atorgaran segons els criteris establerts per la Junta de Govern Local. En el supòsit de més peticions que ocupacions previstes, la Junta de Govern Local establirà els criteris d'adjudicació tenint en compte els principis d'antiguitat, mèrit i residència a la població, entre d'altres.


Accions del document