OCUPACIÓ EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM TERRESTRE (PLATJA O PASSEIG)

Dur a terme una ocupació en zona de domini públic marítim terrestre (en l'àmbit de la sorra de la platja o en el passeig marítim).


Característiques

 • Tràmit:

  A la vista de les peticions presentades l'Ajuntament, durant els mesos de gener/febrer, elabora un Pla d'usos i serveis de les platges del municipi que inclou totes les ocupacions i serveis que la corporació considera adients que es duguin a terme durant la temporada d'estiu en zona de domini públic marítim terrestre, és a dir, tant en l`àmbit de la sorra com en el passeig marítim.
  Una vegada elaborat el Pla i aprovat pel Ple de l'Ajuntament, es tramet a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació.

  Les ocupacions que en el Pla consten a nom de l'Ajuntament, una vegada aprovat per la Generalitat, l'Ajuntament les adjudica mitjançant concurs. 

   

 • Lloc de presentació: LLOC: Servei d'atenció ciutadana.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal:
  1. LLei 22/1988, de 28 de juliol, de costes (BOE núm. 181, de 29.07.1988).
  2. Reial decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la LLei 22/1988 (BOE núm. 297, de 12.12.1989, rectif. BOE núm. 20, de 23.01.1990).
 • Preu / taxes:


  A)      SERVEIS DE TEMPORADA

   

  a)      Tumbones, para-sols, o similars, per m2 o fracció i temporada

  9,04 €

  b)      Patins, caiacs, o similars,  per m2 o fracció i temporada

  13,29 €

  c)      Terrasses i altres ocupacions en zona passeig, per m2 o fracció i temporada

  68,64 €

  d)      Quioscos, terrasses o similars en platja, per m2 o fracció i temporada

  68,64 €

  e)      Guixetes de tiquets, per m2 o fracció i temporada

  305,50 €

  f)       Punt d’amarrament, pantalà o similar, per unitat i temporada

  875,62 €

  g)      Boia de fondeig embarcacions, per unitat i temporada

  283,84 €

  B)      SERVEIS D’AVARADA

   

  a)       Canal d’avarada exclusiu per patins i caiacs, per unitat i temporada (1)

  1.065,00 €

  b)       Desplaçament canal d’avarada (a petició de particular), per desplaçament

   

  619,00 €

  C)      CÀNON DEL MINISTERI DE MEDI AMBIENT

   

  Independentment de les tarifes anteriors, la taxa s’incrementarà amb l’import del cànon que el Ministeri de Medi Ambient assenyali per a cada autorització.Com es fa

 • Documentació necessària:
  1. Instància especificant l'activitat que es preté dur a terme, amb quina superfície d'ocupació i a quina platja. 
  2. Estudi econòmic finançer de l'activitat que es pretén realitzar a l'esmentada ocupació.
  3. Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del sol·licitant. En el cas de ser una persona jurídica: còpia del NIF de la societat, del seu representant, de l'escriptura de constitució de la societat i de l'acreditació de la representació.

   

 • Documentació resultant:
 • Observacions:

  En el moment de presentar la petició d'autorització no cal efectuar cap pagament.

  Una vegada autoritzada/adjudicada l'ocupació cal efectuar el pagament de:

  - Les taxes municipals establertes a l'Ordenança Fiscal corresponent.

  - El cànon que estableixi el Servei Provincial de Costes del Ministeri de Medi Ambient.

   


Accions del document