PETICIÓ DE CANVI DE PRODUCTE PARADES MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA


Característiques


Òrgan de resolució
: Alcalde - President
Lloc de presentació: Registre d'entrada de l'Ajuntament
Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica

Normativa legal:
Reglament del mercat de venda no sedentària (BOP núm. 199, de 18 d’octubre de 2022)
Decret de 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants (DOGC 6914, de 16 de juliol de 2015).
Llei 18/2017, d'1 d'agost, de Comerç, serveis i fires (DOGC 7426, de 3 d'agost de 2017)

Requisits: Cal haver pagat la totalitat de les taxes de l'any en curs.

Termini: el termini per sol·licitar el canvi de tipologia de producte de les parades comprendrà de l’1 de setembre al 31 d’octubre de cada anualitat.


Com es fa

 

El titular de la parada sol·licita el canvi de tipologia de producte de venda d’una parada indicant el nou producte sol·licitat. El canvi de tipologia de producte només serà possible si ha transcorregut un any des de la darrera autorització i sempre respectant el mix comercial establert i per tipus de mercat (mercat de la fruita i mercat de la roba). En cas que les peticions superin el percentatge establert, i sempre que es respecti el % mínim i el màxim d’aquesta tipologia de producte, es realitzarà un sorteig.

La inexactitud, falsedat i/o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanyi o a la declaració responsable comportarà, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedirà l'exercici del dret o de l'activitat de venda no sedentària des del moment en què es conegui.


Documents


Accions del document