PETICIÓ DE PERMUTA ENTRE PARADES EN EL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA


Característiques


Òrgan de resolució
: Alcalde - President
Lloc de presentació: Registre d'entrada de l'Ajuntament
Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica

Normativa legal:

Reglament del mercat de venda no sedentària (BOP núm. 199, de 18 d’octubre de 2022)
Decret de 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants (DOGC 6914, de 16 de juliol de 2015).
Llei 18/2017, d'1 d'agost, de Comerç, serveis i fires (DOGC 7426, de 3 d'agost de 2017.

Requisits: Cal haver pagat la totalitat de les taxes de l'any en curs.


Com es fa


Els titulars de les parades sol·liciten el canvi de lloc en el mercat.
La permuta de lloc entre parades només serà possible amb l’autorització de l’Ajuntament sempre que les parades interessades tinguin les mateixes dimensions i els titulars presentin la corresponent sol·licitud.

La inexactitud, falsedat i/o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanyi o a la declaració responsable comportarà, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedirà l'exercici del dret o de l'activitat de venda no sedentària des del moment en què es conegui.

Documentació a presentar:

Instància normalitzada
Justificant de pagament de les taxes de la parada de l'any en curs


Documents


Accions del document