PETICIÓ D'INFORME SOBRE L'ADEQUACIÓ DE L'HABITATGE PER SOL·LICITAR EL REAGRUPAMENT FAMILIAR


Característiques

A partir del 30 de juny de 2011, la Generalitat de Catalunya assumeix noves competències en matèria d'estrangeria. Des de l'entrada en vigor del nou Reglament de la Llei de drets i deures dels estrangers, el Departament de Benestar Social i Família pot acreditar: 
- El grau d'integració d'una persona immigrada per accedir a l'arrelament social; 
- L'adequació de l'habitatge per sol·licitar el reagrupament familiar;  
- L'esforç d'integració per renovar la residència temporal. 
 

Per elaborar aquests informes, l'Ajuntament de Roses col·labora amb el Govern català com a l'administració més propera on s'han de presentar les sol·licituds. Un cop recollida i valorada tota la documentació, la Generalitat farà els informes en sentit favorable o desfavorable i n'enviarà una còpia a les oficines d'estrangeria del Govern espanyol, on es resolen els expedients d'estrangeria.


Com es fa

Segons la INSTRUCCIÓ DGI/BSF/1/2014 per la qual s’estableixen els criteris generals per a l’elaboració dels informes d’estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya:

En els casos d’INF01 (Informe d'adequació de l'habitatge per a reagrupament familiar):
La sol·licitud ha de ser presentada per la persona estrangera que tingui el domicili habitual en un municipi de Catalunya i que pretengui reagrupar la seva família, o pel ciutadà espanyol tutor legal d'un menor estranger no nascut a l'Estat espanyol que pretengui tramitar una autorització de residència per al menor tutelat.

El sol·licitant ha de complir els següents requisits:
1) Ser persona estrangera extracomunitària;
2) Major d’edat; i
3) Disposar d’una autorització de residència renovada o en procés de renovació.

 

En els casos d’INF04 (Informe d'adequació de l'habitatge per renovar l'autorització de residència en virtut de reagrupament familiar):
La sol·licitud ha de ser presentada per la persona estrangera reagrupant que ha canviat de domicili habitual respecte del qual va acreditar per obtenir el reagrupament dels membres de la seva família que han de renovar l'autorització de residència.

Ha de complir els següents requisits:
1) Ser persona estrangera no comunitària;
2) Major d’edat;
3) Disposar d’una autorització de residència renovada; 
4) Que hi hagi canvi d’habitatge respecte del qual va acreditar en el moment del reagrupament.

A més:
1) El sol·licitant ha d’estar empadronat a Roses.
2) L’habitatge a inspeccionar ha de ser el seu domicili habitual.


 • LLOC DE PRESENTACIÓ: Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.
  Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà l'Oficina d'assistència en matèria de registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.
  A la sol·licitud, un cop emplenada, s'hi ha d'adjuntar la documentació que s'indica a continuació i s'ha de presentar a l'Ajuntament on la persona sol·licitant estigui empadronada. 
   
 • FORMULARI DE SOL·LICITUD: Cal presentar l'imprès oficial, emplenat i signat per la persona sol·licitant. Per veure els models d'instància: 
  - INF01 cliqueu aquí (us porta al link de la Generalitat) 
  - INF04 cliqueu aquí (us porta al link de la Generalitat 
 • En cas de presentació telemàtica: L'imprès oficial i la resta de documentació s'ha de presentar mitjançant INSTANCIA GENÈRICA. Inicieu el tràmit clicant aquí (requereix autenticació).

 • PREU: La presentació d'aquesta sol·licitud està subjecta a l'abonament de dues taxes:
  1) Taxa municipal.
  2)Taxa de la Generalitat de Catalunya
  A la petició que es presenta a l'Ajuntament s'ha d'adjuntar el justificant de pagament de les dues taxes: municipal i de la Generalitat.
  A continuació es detalla com fer el pagament de cada taxa:
  * 1) Taxa municipal:
  (Per veure les ordenances fiscals cliqueu aquí) Cal fer-la efectiva per algun dels mitjans següents:
       - Si es fa electrònicament: el pagament s'ha d'efectuar en el moment d'omplir la instància.
       - Si es fa de manera presencial, amb targeta de crèdit o dèbit.
  * 2) Taxa de la Generalitat de Catalunya:
  El pagament s'ha d'efectuar a través del sistema actual (tràmits Gencat) que la Generalitat posa a disposició dels usuaris (no s'accepta l'opció de transferència bancària). Per realitzar el pagament s'ha d'accedir al Departament de Drets Socials (properament es farà des del Departament de Feminismes i Igualtat), cercar el tipus d'informe que es vulgui sol·licitar i seguir les instruccions de pagament proporcionades a la web.
  Des de la pàgina de pagament, hi ha l'opció de pagar la taxa de la Generalitat mitjançant una d'aquestes opcions:
  - en línia amb targeta de crèdit/dèbit
  - Carta de pagament: que cal imprimir i anar a un caixer de la Caixa i pagar allà amb targeta de crèdit/dèbit (o, si se'n disposa, amb una llibreta o compte corrent d'aquesta entitat).
  L'enllaç per a informe d'adeqüació d'habitatge: 
       - INF01 Enllaç per fer el pagament (cliqueu aquí)
       - INF04 Enllaç per fer el pagament (cliqueu aquí)

** NO ES TRAMITARÀ CAP PETICIÓ SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LES TAXES

 • DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR:

  Documentació d'identificació de la persona sol·licitant i de justificació de pagament
  1) Original, o fotocòpia compulsada, de les pàgines del passaport vigent de la persona sol·licitant on figuren les dades personals i de caducitat del document.
  2) Original, o fotocòpia compulsada del NIE.
  3) El justificant de pagament de les taxes municipals i de les taxes de la Generalitat de Catalunya.
  4) Certificat de convivència a nom del sol·licitant.

  Documentació relativa a l'informe que se sol·licita:
  1) Original, o fotocòpia compulsada, de la documentació acreditativa del títol que habilita la persona sol·licitant per ocupar l'habitatge: títol de propietat o contracte de lloguer o altres. El títol que habilita per a l’ocupació de l’habitatge s’ha de referir a la persona sol·licitant (reagrupant) o bé al cònjuge o parella de fet, ascendents i descendents de primer grau i línia directa.
  2) Cèdula d'habitabilitat vigent o una declaració jurada signada pel propietari conforme l'habitatge objecte del reagrupament té la cèdula d'habitabilitat vigent.

 • OBSERVACIONS:

  Títol de propietat:
  - Escriptura de propietat, degudament registrada en el Registre de la Propietat, o en tot cas amb els tràmits iniciats.
  - Darrer rebut corresponent a algun dels subministraments de l’habitatge (aigua, llum...).

  Contracte de lloguer:
  - Contracte de lloguer degudament enregistrat i amb dipòsit de fiança a l’Institut Català del Sòl (Incasol). (Si no s’acredita, l’Ajuntament ho farà constar a la proposta que ha de trametre a la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, i aquesta ho posarà en coneixement de l'Incasol).
  - Darrer rebut del lloguer de l’habitatge.
  - Darrer rebut corresponent a algun dels subministraments de l’habitatge (aigua, llum...).
  - La vigència del contracte ha de ser, com a mínim, de 12 mesos des de la data de la sol·licitud per fer la inspecció ocular pel document proposta de l’habitatge.

  Altres títols:
  - Situacions de tinença de l’habitatge diferents del lloguer i la propietat, emparades en relacions contractuals o en la titularitat de drets reals que permetin l’ús de l’habitatge.
  - En aquests casos s’ha d’aportar el document que fonamenta el dret d’ús: contracte de treball que especifica l’ús de l’habitatge, escriptura pública que reconeix el dret real, etc.

 Accions del document