AL•LEGACIONS I RECURSOS A DENÚNCIES DE TRÀNSIT DE L’AJUNTAMENT DE ROSES/XALOC

Tràmit amb el qual es fa constar per escrit la disconformitat amb una denúncia o sanció imposada per l’Ajuntament de Roses/Xaloc en matèria de trànsit.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Alcaldia o Òrgan competent en qui delegui.
 • Lloc de presentació:

Les persones jurídiques:  Estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la seu electrònica.

Les persones físiques: Poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit el lloc de presentació serà a l' oficina d' assistència en matèria de registres (Plaça Catalunya, número 12) o qualsevol dels altres previstos a l' article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d' octubre del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

En el supòsit que s’actui per mitjà de representant caldrà que s’acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància fidedigna.

A aquests efectes, s’entendrà acreditada la representació per apoderament «apud acta» efectuada en el Servei d’Atenció al Ciutadà, o bé de forma de forma electrònica. 

 Presencialment, a qualsevol de les oficines de Xaloc.

Telemàticament, mitjançant aquest enllaç. que us adreça al departament de multes i sancions de Xaloc. Cal tenir en compte que és necessari que es disposi de contrasenya o d’un certificat digital.

 • Destinatari, qui ho pot demanar: La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
 • Normativa legal:

- Article/s 87.3.d), 93.1, 95.1, 95.4 i 96 del Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària

- Article/s 125 i 126 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 • Preu / taxes: Tràmit gratuït.
 • Termini màxim de la durada del procediment: Recordeu que si s’efectua el pagament amb descompte les al·legacions es tindran per no presentades.

Per presentar un escrit d’AL·LEGACIONS la persona interessada disposa d’un termini de 20 dies naturals a comptar des del dia següent a la notificació.

Per presentar un RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ es disposa d’un termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució sancionadora.

Per presentar un RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ es disposa de dos terminis segons els supòsits:

- Té un termini de 4 anys des de la data de notificació de la resolució impugnada en cas que en dictar-los, s’hagi incorregut en un “error de fet”, que resulti dels mateixos documents incorporats a l’expedient.

- Té un termini de 3 mesos, a comptar des del coneixement dels documents o des que la sentència judicial sigui ferma en els següents casos:

a) Quan apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l’assumpte que, encara que siguin posteriors, evidenciïn l’error de la resolució contra la qual es recorre;

b) Si en la resolució han influït essencialment documents o testimonis declarats falsos per sentència judicial ferma, anterior o posterior a la resolució;

c) Quan la resolució s’hagi dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o d’una altra conducta punible

Per presentar un RECURS DE REPOSICIÓ contra la provisió de constrenyiment es disposa d’un termini d’1 mes des de la recepció de la notificació de la provisió de constrenyiment.

La interposició del recurs no suspèn la execució de la sanció i els efectes que s’en deriven (pèrdua de punts).

 • Efectes del silenci: Silenci administratiu negatiu.
 • Requisits a complir: Haver estat sancionat o haver rebut una sanció de trànsit.

Com es fa

 • Documentació necessària:
 1. Escrit d'al·legacions
 2. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 3. Fotocòpia de la denúncia.
 4. Qualsevol altra documentació que considereu pertinent per fonamentar les al·legacions. Destinatari, qui ho pot demanar:
 • Documentació resultant: Notificació de XALOC.
 • Quan es pot sol·licitar? Durant tot l'any.

 

Observacions

Notificació: La denúncia es notifica a l'acte sempre que el/l'agent entrega el butlletí en mà a la persona infractora en el mateix moment de la infracció, i si no s'ha entregat en mà s'efectua quan es rep la notificació de la denúncia al domicili, d'acord amb l'article 90 del RDL 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (en endavant TRLSV). En el cas que no es pugui lliurar al domicili, es notifica la denúncia mitjançant la seva publicació al Boletín Oficial del Estado (BOE), d'acord amb el que estableix l'article 91 del TRLSV.

Al·legacions: Les al·legacions es presenten en un escrit dirigit a l'òrgan instructor de l’expedient sancionador, amb aportació i/o proposició de les proves que la persona interessada consideri pertinents per a la seva defensa.

En la tramitació de l'expedient sancionador, us podeu acollir al:

- Procediment abreujat: disposeu d'un termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la notificació de la denúncia per fer el pagament de l'import de la multa, amb un descompte del 50%. Aquest procediment implica, un cop realitzat el pagament voluntari de la multa: la renúncia a formular al·legacions (en cas que es formulin es tindran per no presentades), la finalització del procediment sense necessitat de dictar resolució expressa, l'esgotament de la via administrativa (només es podrà recórrer davant de la jurisdicció contenciosa administrativa) i la fermesa de la sanció des del moment del pagament. El procediment abreujat no es pot aplicar a les infraccions previstes a l'article 77, apartats h, j, n, ñ, o, p, q i r del TRLSV. El recurs contenciós administratiu es podrà interposar davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Figueres, o davant del corresponent a la circumscripció del domicili de la persona denunciada, en el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà del pagament. Si la sanció és greu i no comporta detracció de punts, no s'anotarà com a antecedent en el Registre de Conductors i Infractors de la Direcció General de Trànsit.

- Procediment ordinari: en cas de no efectuar el pagament amb descompte del 50%, podeu formular al·legacions i proposar o aportar proves en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la notificació. L'escrit d'al·legacions s'ha d'adreçar al departament de multes i sancions de XALOC..
Si no es formulen al·legacions ni s'abona l'import de la sanció, la denúncia tindrà efecte d'acte resolutori del procediment sancionador, excepte en el cas de les infraccions greus amb retirada de punts i de les molt greus, no notificades en l'acte, en què es dictarà resolució sancionadora expressa. Contra la sanció es podrà interposar recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, en el termini d'un mes des de la notificació. La sanció podrà executar-se transcorreguts 30 dies naturals des de la notificació de la denúncia.

 • Identificació de conductor/a: (enllaç al tràmit de XALOC).
  La identificació del conductor és necessari quan l'administració us ha enviat un requeriment de conductor/a o quan heu rebut un acord d'incoació d'ofici d'un expedient sancionador però no sou la persona que conduïa el vehicle en el moment de la infracció.
  En cap cas s'ha d'abonar la sanció, si efectueu el pagament amb descompte el procediment finalitzarà i no s'atendrà la identificació. Teniu vint dies naturals per contestar, a comptar des de l'endemà del dia que hagi rebut la notificació del requeriment.
  Incomplir el deure d'identificació del conductor/a a llarg termini és una infracció molt greu. La sanció és el doble de la prevista per a la infracció originària si aquesta és lleu i del triple si és greu o molt greu.


A tenir en compte: En cas que la persona titular de la notificació de la denúncia no sigui la infractora té 20 dies naturals per identificar la persona infractora, d'acord amb l'article 93.1 del TRLSV. L'incompliment d'aquesta obligació o la impossibilitat de notificar la denúncia a la persona infractora identificada per causa imputable al/a la titular del vehicle, comportarà la incoació del procediment sancionador per l'article 11.1.a (TRLSV). L'incompliment de l'obligació d'identificar és sancionat pecuniàriament com a falta molt greu amb una multa del doble de la prevista per a la infracció originària si és lleu, i del triple si és greu o molt greu (articles 77.j i 80.2.b del TRLSV). D'acord amb l'article 82.g del TRLSV, el/la titular o l'arrendatari/a, en el cas que consti en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit, serà el/la responsable de les infraccions per estacionament, llevat dels casos en què el vehicle tingui designat un/a conductor/a habitual o s'indiqui un/a conductor/a responsable del fet.

 • Pagament de la sanció:

El pagament es podrà fer efectiu:

- En el moment de la notificació.

- A les dependències de la Policia Local de Roses.

- En qualsevol oficina o Servicaixa (24 h) de CaixaBank o per internet a l’oficina virtual de CaixaBank mitjançant el següent enllaç: https://CaixaBank.cat

- En qualsevol oficina de Xaloc o per internet a a l’oficina virtual de Xaloc mitjançant el següent enllaç: http://www.xalocgirona.cat/pagament-de-tributs

 • Detracció de punts: En el cas que la denúncia suposi la detracció de punts, es retiraran del permís o de la llicència, quan la sanció sigui ferma.

Accions del document