PROTECCIÓ A LES FAMILIES NOMBROSES RENOVACIÓ

Sol.licitud al DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMILIA DE LA GENERALITAT de renovació del títol de família nombrosa per l'acabament del termini de vigència o per variació de les circumstàncies.


Característiques

  • Òrgan de resolució:
  • Lloc de presentació: Oficina d'Acció Ciutadana, c. Doctor Barraquer, núm. 1 de Figueres, Tl. 972252400
  • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
  • Normativa legal: Llei 25/71, de 19 de juny de 1971, la Llei 21/86, del 23 de desembre, de disposicions addicionals que modifiquen normes legals no tributàries, la disposició final quarta de la llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, admisitratives i d'ordre social i la Llei 8/89, de 14 d'abril de 1998, d'ampliació del concepte de família nombrosa.
  • Preu / taxes: sense taxa.

Com es fa

  • Documentació necessària: Documentació general: -imprès de sol.licitud -en cas de fills que estudien d'entre 21 i 26 anys: certificat d'estudis o fotocòpia de la matrícula de l'any en curs on consti el segell conforme s´ha abonat l'import de la matrícula. -certificat de convivència Documentació específica: -en cas de separació o divorci, còpia segellada de la sentència i el conveni regulador de la guarda dels fills. També caldrà aportar certificat de convivència, en el cas de fills majors de 18 anys. - Certificat de disminució Si HI HA VARIACIÓ respecte del títol original, cal portar el llibre de família i dues fotografies actualitzades de format 5x 7,5 cm.
  • Documentació resultant:

Accions del document