RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL A L'AJUNTAMENT DE ROSES

Reclamacions de responsabilitat patrimonial que fan particulars o empreses a l'Ajuntament per danys patits en els seus béns i drets.


Característiques

  • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local o alcaldessa presidenta 
  • Lloc de presentació:

Les persones jurídiques estan obligades a presentar la sol·licitud per mitjans electrònics a través de la Seu Electrònica.

Les persones físiques poden escollir la forma de fer-ho, per mitjans electrònics o presencialment. En aquest darrer supòsit, el lloc de presentació serà l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres (plaça de Catalunya, núm. 12) o qualsevol dels altres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú. La persona, en qualsevol moment, podrà modificar el mitjà escollit.

  • Destinatari (qui ho pot demanar): Persona física o jurídica
  • Normativa legal: Llei 39/2015, d'1 doctubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic
  • Preu / taxes: sense taxes
  • Termini de durada del procediment: Sis mesos
  • Efectes del silenci: Negatiu

Com es fa

  • Documentació necessària:

- Instància que en cada cas correspongui, disponible al peu de pàgina (apartat Enllaços) i presentar-la juntament amb l'annex de l'apartat Documents.

  •  Documentació resultant:

- Notificació de l'acord de la Junta de Govern Local o Decret de l'Alcaldia.
Accions del document