RECURS CONTRA LES DADES CADASTRALS.

Recurs sobre l'existència d'errors de dret en les dades cadastrals. L'Ajuntament de Roses no té competència sobre el contingut de les dades de les finques del padró d'IBI. És per això que qualsevol recurs d'aquest tipus l'ha de resoldre la Gerencia Territorial del Cadastre a Girona.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Gerència Territorial del Cadastre.
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana (SAC).
 • Destinatari. Qui ho pot demanar.: Persona física o jurídica.
 • Normativa legal:
  • - Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel qual es desenvolupa el text refòs de la Llei del Cadastre Immobiliari.
  • - Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, que aprova el text refòs de la Llei del Cadastre Immobiliari.
 • Preu / taxes: Sense taxes.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • - Sol·licitud amb indicació del subjecte passiu, de la referència cadastral i del domicili tributari.  
  • En funció de contra què es presenta el recurs caldrà aportar la documentació següent:
   - Plànol topogràfic.
   - Escriptura de la propietat.
   - Escriptura de la divisió horitzontal.
   - Qualsevol altre document que acrediti la petició.

Accions del document