RECURS CONTRA L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES. ANUL.LACIÓ O DEVOLUCIÓ DE REBUTS.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Resolució de l'Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana (SAC).
 • Destinatari. Qui ho pot demanar: Persona física o jurídica.
 • Normativa legal:
  • - Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • - Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.
 • Preu / taxes: Sense taxes.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • - Sol·licitud amb indicació del subjecte passiu i del domicili tributari.
  • - Model 036 o 840 de la declaració de baixa de l'IAE.
  • - Resolució de l'Agència Tributària en el cas que existeixi.
  • - Número de compte bancari (20 dígits) en el qual es sol.licita la devolució.

Accions del document