RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA ACTES D'APLICACIÓ I EFECTIVITAT DE TRIBUTS.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Resolució de l'Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana (SAC).
 • Destinatari. Qui ho pot demanar: Persona física o jurídica.
 • Normativa legal:
  • - Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  • - Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • - Ordenances fiscals municipals.
 • Preu / taxes: Sense taxes.

Com es fa

 • Documentació necessària: Recurs i documentació acreditativa del contingut del recurs.

Accions del document