RECURS PER LA DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS PER LES TAXES PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE COMPETÈNCIA LOCAL.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Resolució de l'Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana (SAC).
 • Destinatari. Qui ho pot demanar: Persona física o jurídica.
 • Normativa legal:
  • - Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
  • - Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis de competència local.
 • Preu / taxes: Sense taxes.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • - Sol·licitud amb indicació del subjecte passiu (cal especificar el motiu de la devolució).
  • - Justificant del pagament de les taxes, la devolució de les quals ara es sol.licita.
  • - Número de compte bancari (20 dígits) en el qual es sol.licita la devolució.

Accions del document