RECURS PER L'ANUL·LACIÓ I/O DEVOLUCIÓ DE REBUTS D'IVTM PER BAIXA O TRANSFERÈNCIA DE VEHICLES.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Resolució de l'Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana (SAC).
 • Destinatari. Qui ho pot demanar: Persona física o jurídica.
 • Normativa legal:
  • - Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • - Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 • Preu / taxes: Sense taxes.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • - Sol·licitud amb indicació del subjecte passiu i de la matrícula del vehicle.
  • - Imprès de la sol·licitud de baixa del vehicle presentat a Trànsit o certificat de lliurament del vehicle al gestor de residus (en cas de baixa).
  • - Imprès de la sol.licitud de transferència del vehice presentat a Trànsit o fotocòpia del permís circul.lació a nom del nou titular (en cas de transferència).
  • - També seria vàlida la presentació de la fitxa de trànsit del vehicle que reculli la modificació (en tots dos casos).
  • - Número de compte bancari (20 dígits) en el qual es sol.licita la devolució.

Accions del document