RECURS PER L'ANUL·LACIÓ I/O DEVOLUCIÓ DE REBUTS PER LA TAXA PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS COMERCIALS.

Recurs per l'anul·lació de rebuts i/o devolució d'ingressos indeguts per rebuts corresponents a les taxes per la recollida, tractament i eliminació de residus municipals (escombraries industrials) per baixa o canvi de titularitat de l'activitat.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Resolució de l'Alcaldia
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana (SAC).
 • Destinatari. Qui ho pot demanar: Persona física o jurídica.
 • Normativa legal:
  • - Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • - Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
  • - Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per recollida, tractament i eliminació de residus muncipals.
 • Preu / taxes: Sense taxes.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • - Sol·licitud amb indicació del subjecte passiu i del domicili tributari.
  • - Model 036 o 840 de declaració de baixa de l'IAE.
  • - Número de compte bancari (20 dígits) en el qual es sol.licita la devolució.

Accions del document