RECURSOS DE REPOSICIÓ

 • RECURSOS CONTRA RECARRECS I INTERESSOS.
 • RECURS PER PRESCRIPCIO DEL REBUTS.
 • RECURS SOL·LICITANT SUSPENSIO.

Característiques

 • Òrgan de resolució: Resolució del Regidor d'organització i promoció econòmica.
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana.
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica.
 • Normativa legal:
  • LLEI 30/92.
  • LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA.
  • REGLAMENT GENERAL DE RECAPTACIO.
  • ORDENANCES FISCALS.
 • Preu / taxes: Sense taxes.

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • INSTANCIA MOTIVANT EL RECURS.
  • QUALSEVOL DOCUMENT ANNEX QUE L'INTERESSAT CONSIDERI OPORTÚ. 

  EL FET DE PRESENTAR LA INSTANCIA NO ATURA EL PROCEDIMENT. 
  EN EL CAS DE SOL·LICTAR LA SUSPENSIÓ ÉS OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓ DE GARANTIA, NORMALMENT AVAL BANCARI PER IMPORT DE LA SUMA DEL TOTAL PRINCIPAL + 25%.

 • Documentació resultant: NOTIFICACIÓ A L'INTERESSAT.

Accions del document