RENOVACIÓ TITULARITAT PARADES MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA

Renovar la titularitat de les parades del mercat de venda no sedentària (mercat setmanal).


Característiques

 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física
 • Normativa legal: - Reglament del mercat de venda no sedentària
 • Preu / taxes:
  • Taxa per ocupació de la via pública:                     77,37 € per metre lineal i any
  • Taxa per recollida de residus:

                  Per cada lloc de venda, fins a 10 ml.:             98,51 €
                  Per cada lloc de venda, a partir de 10 ml.:   178,48 €

   


Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Presentar Declaració responsable conforme es compleixen les condicions per a l'exercici de la venda abans del 28 de febrer de cada any (art. 7.2)
  • No obstant, els marxants estan obligats a comunicar a l’Ajuntament, per escrit, qualsevol variació dels requisits expressats en l’article 7 del Reglament del mercat de no sedentaris.
 • Documentació resultant:

  Notificació acord de la Junta de Govern Local

 • Observacions:
  • Les autoritzacions per a l’exercici de la venda no sedentària tindran una durada de quinze anys i seran prorrogable expressament per períodes idèntics, i en cap cas superaran el límit màxim permès per la legislació d'aplicació.
  • L'Ajuntament està facultat per comprovar anualment que els titulars de les autoritzacions compleixen amb les condicions establertes pel Reglament per a l'exercici de la venda.
  • Els marxants estan obligats a comunicar a l’Ajuntament mitjançant escrit presentat al Registre d’entrada qualsevol variació dels requisits expressats en l’article 7è, sense perjudici de l’actuació inspectora de l’Ajuntament.
  • Les autoritzacions per a l'exercici de la venda no sedentària es revocaran sense dret a indemnització o compensació, prèvia audiència del titular de la parada, per les causes següents:

                     a) Incompliment de les condicions per a l'exercici de la venda no sedentària previstes al Reglament

                     b) Venda de gènere falsificat

                     c) Venda de gènere robat, un cop recaiguda sentència ferma pels fets.

                     d) Absència injustificada de quatre dies de mercat en un any natural
Accions del document