Simulació càlcul Impost sobre l'increment de valor dels terrenys (Plusvàlua)

Aplicatiu per calcular l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys (Plusvàlua)Com es fa

Abans d'accedir a l'aplicatiu caldrà que tingueu a mà 

  • La referència cadastral de l'immoble que transmet.
  • La data d'adquisició és la data en què es va adquirir l'immoble; la data de transmissió és la data de transmissió, en el supòsit de transmissions entre vius, o la data de defunció del causant, en el supòsit de transmissions per causa de mort.
  • En els casos d'adquisició o transmissió d'un dret real, ha d'indicar-se el tipus de dret, així com l'edat de l'usufructuari en el moment de la transmissió.

 

Tingueu en compte que,

  • Els càlculs que s'ofereixen aquí no tenen efectes vinculants per a l'Administració, ja que són únicament de caràcter informatiu.
  • No es calculen els recàrrecs d'extemporeneïtat, així com, en el seu cas, els interessos per presentació fora de termini.

 

ACCÉS A L'APLICATIU 


Accions del document