SOL·LICITUD DE LA TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

SOL·LICITUD DE LA TARGETA D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT


Característiques

Òrgan de resolució: Decret de l'Alcaldia

Lloc de presentació: Departament de Serveis Socials, carrer Tarragona, núm. 83, Tl. 972 152 926

Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica per a targeta d'aparcament de transport col·lectiu

Normativa Legal:

Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat (Títols IV i VII). DOGC núm. 6742 de 4/11/2014

Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. DOGC núm. 3602 de 25/03/2002

Reial decret 1056/2014, de 12 de desembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’emissió i ús de la targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat (BOE núm. 309 de 23/12/2014)

STC 18/2017, de 2 de febrer de 2017. Conflicte positiu de competència 2113-2015 en relació amb diversos preceptes del Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre (BOE núm. 59 de 10/03/2017

Recomanació de la Unió Europea 1998/376/C de 4/06/1998 i 2008/205/CE de 3/03/2008

Preu / taxes: sense taxa.

 


Com es fa

Documentació necessària: Documentació general: imprès de sol·licitud, DNI/NIE original, carnet de conduir (en el cas de ser conductor), Resolució de reconeixement de grau de discapacitat de la Generalitat de Catalunya on consti que SI supera el barem que determina l'existència de dificultats de mobilitat.


Accions del document