TRANSMISSIÓ D'UNA LLICÈNCIA DE TAXI

Sol·licitud de canvi de titularitat d'una llicència de taxi


Característiques

 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal: Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi i les normes que la desenvolupen.
 • Preu / taxes: Transmissió llicències autotaxis i vehicles de lloguer: 83,18 €

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància (a nom de qui sol·licita la titularitat de la llicència de taxi). Ha d'especificar-hi si utilitzarà el mateix vehicle que fins ara utilitzava l'actual titular o si ho farà amb un altre vehicle.
  • Targeta de la llicència municipal de taxi (original)
  • Justificant del pagament de les taxes municipals en concepte de transmissió de la llicència de taxi

  A nom de l'actual titular:

  • Fotocòpia del DNI o NIF (NIE en el supòsit de ser estranger. En aquest cas, també cal presentar còpia del permís de residència i de treball)
  • Escrit signat per l'actual titular on manifesta la seva conformitat en traspassar la llicència de taxi a favor del sol·licitant.
  • En el supòsit que el titular estigui casat i tingui fills:
   • Fotocòpia del Llibre de família
   • Manifestació conforme aquests renuncien a qualsevol tipus de dret que els pogués correspondre per la llicència de taxi.
   • Còpia del DNI de cadascun d'ells.
  • En el supòsit que l'actual titular no tingui esposa i/o fills:
   • Manifestació escrita (signada per l'interessat) en aquest sentit.

  A nom de qui sol·licita la llicència:

  • Fotocòpia del DNI o NIF
  • Fotocòpia del carnet de conduir 
  • Còpia de la fitxa tècnica i del permís de circulació del vehicle a nom del sol·licitant, és a dir, per acreditar la titularitat del vehicle que pretén adscriure a la parada en règim de propietat, lloguer, arrendament financer, rènting o un altre règim admès per la normativa vigent.
  • Certificat mèdic segons el qual el sol·licitant no presenta símptomes o signes de malatia infecto contagiosa ni té cap defecte físic o psíquic que l'impedeixi la prestació del servei.
  • Acreditar el compliment de les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social, incloses les relatives a les condicions del centre de treball, establertes per la legislació vigent. És a dir:
   • Certificat de l'agència tributària conforme el sol·licitant no hi té cap deute pendent;
   • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social conforme no té pendent d'ingrès cap reclamació per deutes vençuts amb la seguretat social;
   • Còpia del darrer rebut d'autònoms de la Seguretat Social.
  • Justificant conforme té coberta una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que es puguin ocasionar en el transcurs del servei.
  • Acreditar que el sol·licitant no té pendent de pagament cap sanció pecuniària imposada per resolució ferma en via administrativa per alguna de les infraccions tipificades per la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi relacionada amb la prestació de serveis amb llicència objecte de transmissió. (Model tipus).
 • Documentació resultant:
  • Notificació de l'acord de la Junta de Govern Local
  • Targeta de la llicència municipal de taxi

Accions del document