TRANSMISSIÓ D'UNA PARADA DEL MERCAT MUNICIPAL COBERT.

Transmissió d'una o vàries parades del mercat cobert.


Característiques

 • Òrgan de resolució: Junta de Govern Local
 • Lloc de presentació: Servei d'atenció ciutadana
 • Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica
 • Normativa legal: - Reglament del règim interior del mercat de Roses
 • Preu / taxes: sense taxes

Com es fa

 • Documentació necessària:
  • Instància, que ha d'estar signada per ambdues parts: venedor i comprador (una ho demana i l'altra ho accepta).
  • S'ha de fer constar a la instància si la parada es dedicarà a la mateixa activitat que fins ara té concedida o no (en cas negatiu ha de fer constar a la instància que també demana el canvi d'activitat).
  • Fotocòpia del DNI o NIF d'ambdós (en el cas de persones físiques)
  • Còpia del document-contracte de transmissió dels drets dimanants de la concessió, signat per ambdues parts.
  • Justificant del pagament del 15% del valor de transmissió establert en el contracte. L'import mínim és 750,00 € (atesa l'Ordenança Fiscal núm. 7). El pagament s'ha d'efectuar al Departament de Tresoreria de l'Ajuntament

  Si és una persona jurídica cal presentar, a més:

  • Fotocòpia del NIF de la societat
  • Fotocòpia del DNI o NIF del representant
  • Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat
  • Acreditació de la representació (si el representant no consta com a tal en l'escriptura de constitució de la societat)
 • Documentació resultant:

  Notificació de l'acord de la Junta de Govern Local.

 • Observacions:
  • El lloc de venda que es sol·licita transmetre ha d'estar lliure de càrregues i al corrent de pagament de taxes i quotes.
  • El traspàs por ser inter-vius o mortis causa.

   

  • Traspàs inter-vius
  • A favor de la persona que el titular designi.
  • L'Ajuntament es reserva el dret de tempteig pel preu declarat en el termini de 15 dies.

   

  • Traspàs mortis causa (per herència)
  • S'ha de fer a favor de la persona que hagi de succeir al causant.
  • Pot sol·licitar l'assignació de la titularitat de la parada dintre de l'any següent a la defunció del causant.
  • En el supòsit de renúncia dels hereus es dóna opció al cònjuge sobrevivent per a la continuació del negoci.
  • El traspàs de parada per herència no devenga despeses a favor de l'Ajuntament, excepte els drets d'expedició per nova autorització, quan es realitzin a favor del cònjuge, descendents, ascendents i col·laterals fins al segon grau inclòs.


Accions del document