TRANSMISSIÓ DE L'AUTORITZACIÓ PER A L'EXERCICI DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA EN EL MERCAT A UN FAMILIAR

Canviar, a favor d'un familiar de fins al segon grau, la titularitat d'una parada del mercat de venda no sedentària.


Característiques

Òrgan de resolució: Alcalde - President

Lloc de presentació: Registre d'entrada de l'Ajuntament

Destinatari, qui ho pot demanar: Persona física o jurídica

Normativa legal: 

Reglament del mercat de venda no sedentària (BOP núm. 199, de 18 d'octubre de 2022)

Decret de 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants (DOGC 6914, de 16 de juliol de 2015).

Llei 18/2017, d'1 d'agost, de Comerç, serveis i fires (DOGC 7426, de 3 d'agost de 2017 

Preu/Taxes:

 • Tramitació d'autoritzacions, traspassos, concessions i similars: 83,18€

 ** NO ES TRAMITARÀ CAP SOL·LICITUD SENSE QUE S'HAGI EFECTUAT EL PAGAMENT DE LA TAXA

 Requisits: Cal haver pagat la totalitat de les taxes de l'any en curs


Com es fa

 

El titular de la parada sol·licita el canvi indicant la persona a qui es cedeix l'autorització, el nou titular presenta declaració responsable del compliment de les condicions per a exercir la venda no sedentària en el mercat de Roses.

La inexactitud, falsedat i/o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanyi o a la declaració responsable comportarà, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedirà l'exercici del dret o de l'activitat de venda no sedentària des del moment en què es conegui.

Documentació a presentar:

Titular actual:

 • Instància normalitzada
 • Còpia del NIF o NIE
 • Còpia del llibre de família o qualsevol document que acrediti el parentesc amb la persona a qui es cedeix l'autorització.
 • Justificant de pagament de les taxes de la parada de l'any en curs

 

Nou titular:

 • Declaració responsable del compliment de les condicions per a ser titular de l'autorització per exercir la venda no sedentària al mercat de Roses.
 • Còpia del NIF o NIE
 • Declaració d'alta en el cens d'empresaris, professionals i retenidors (IAE)
 • Certificat d'alta en el regim d'autònoms de la Seguretat Social i còpia de l'últim rebut pagat
 • Certificat o còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil
 • Justificant de pagament de l'assegurança de responsabilitat civil
 • Certificat d'estar al corrent d'obligacions amb la Seguretat Social


Accions del document